Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
ADRESACI STUDIÓW
Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

CZAS TRWANIA
3 semestry

ORGANIZACJA NAUKI
Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Zajęcia są realizowane od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 15.00). Spotkania odbywają się średnio raz lub dwa razy w miesiącu.

PROGRAM STUDIÓW
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją rozumiana jest jako zintegrowany model oddziaływań w obszarze opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii zarówno instytucjonalnej jak i środowiskowej. Realizacja założeń systemu opiekuńczo-wychowawczego z elementami resocjalizacji uwzględnia diagnozę środowiskową , jak i również osobowościową, która jest punktem wyjścia w tworzeniu optymalnych sposobów oddziaływań indywidualnych i społecznych.
W opiece i wychowaniu w połączeniu z elementami oddziaływań resocjalizacyjnych, uwzględniając założenia teoretyczne zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, dewiacyjnymi, tworzy się profilaktykę środowiskową, która ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.
Treści programowe specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją obejmują dwa bloki zagadnień:
1. Teoretyczny: interdyscyplinarny charakter analizy problemów opieki, wychowania, zjawisk patologii indywidualnej i społecznej przy wykorzystaniu wiedzy i metodyki z obszarów: prawa, psychologii, socjologii, nauk medycznych, ekonomii, pozwoli na poznanie mechanizmów szeroko pojętych problemów funkcjonowania człowieka w środowisku rodzinnym, społecznym. Umożliwi ich diagnozowanie, co stanowi wyjścia przy tworzeniu zintegrowanych programów oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych;
2. Metodyczny: umiejętności praktyczne, które pozwolą w stosowny sposób reagować na: potrzeby w zakresie opieki i terapii, agresji, przemocy, wycofanie oraz pozwolą ustalić metody oddziaływania opiekuńczo-wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego w rodzinie, szkole, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz w środowisku otwartym. Blok ten jest uzupełniony o umiejętności związane z mediacjami i negocjacjami społecznymi, strategie pracy z grupą oraz warsztaty psychoedukacyjne.

Program kształcenia obejmuje również praktyki pedagogiczne o charakterze zawodowym.Zasady rekrutacji

AAzwiń
INFORMACJE
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Wydział Edukacyjno - Filozoficzny
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
instytutpedagogiki@apsl.edu.pl
tel.: (059) 84 05 924

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
KRYTERIA PRZYJĘĆ
Decyduje kolejność zgłoszeń, przedłożenie kompletu dokumentów (odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 podpisane zdjęcie)
Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki (pokój nr 223) na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku na ul. Boh.Westerplatte 64 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00)

Opłaty

AAzwiń
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Brak wpisowego
Opata za I semestr 1200 zł.
Opata za II semestr 1200 zł
Opata za III semestr 1200 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30zl.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty bez dodatkowych opłat.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)