Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów:
Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych.

Kierownik studiów: dr Izabela Stelmasiak.

Czas trwania:
3 semestry (350 godzin + 150 godzin praktyk).

Organizacja toku studiów:
Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Zajęcia są realizowane od piątku od godz. 16.00 do niedzieli do godz. 15. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu.

Cel studiów:
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menadżerskich w zakresie:
- Organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych oraz instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym,
- Kształtowania umiejętności zarządzania zespołami ludzkimi,
- Promowania efektywnych osiągnięć menadżerskich oraz rozwiązań w obszarze przywództwa edukacyjnego,
- Kształtowania kreatywności wobec nowych wymagań wynikających z polskiego systemu edukacyjnego, polityki oświatowej Unii Europejskiej oraz postulatów Raportów Edukacyjnych,
- Promowania idei edukacji permanentnej wśród pracowników oświaty,
- Uzyskania kwalifikacji uprawniających do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły (lub innych placówek oświatowo - wychowawczych) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz.1436) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji (Dz. U. Nr 60, poz.373).

Program studiów:
Program kształcenia przygotowuje profesjonalną kadrę kierowniczą w zakresie zarządzania, organizacji i kierowania wszystkimi obszarami działalności szkoły lub placówki wraz z reprezentowaniem jej na zewnątrz, a także współpracy z organami prowadzącymi i nadzorującymi funkcjonowanie i działalność edukacyjną.

Program kształcenia obejmuje dwa bloki zagadnień: teoretyczny oraz praktyczny.

Blok teoretyczny przewiduje:
- Wiedzę o polityce oświatowej, przemianach w polskim systemie oświatowym oraz wymogach UE w obszarze edukacji,
- Wiedzę z zakresu socjologii edukacji, idei przywództwa edukacyjnego,
- Znajomość badań nad młodzieżą,
- Podstawy organizacji i zarządzania,
- Podstawy prawa oświatowego,
- Wiedzę na temat wymogów ekonomiki kształcenia,
- Podstawy psychologii,
- Menadżeryzm oświatowy.

Blok praktyczny obejmuje warsztaty, zajęcia praktyczne z zakresu:
- Planowania strategii zarządzania placówką,
- Prowadzeniem nadzoru pedagogicznego i kierowania zespołem ludzkim,
- Prowadzenia i archiwizowania dokumentów,
- Posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w zarządzaniu placówką/ instytucją oświatową,
- Stosowaniu prawa oświatowego,
- Umiejętności stosowania metod badawczych niezbędnych przy diagnozowaniu pracy placówki,
- Komunikacji społecznej, działania w warunkach ryzyka, kryzysu.
Zasady rekrutacji

AAzwiń
Informacje:
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
Wydział Edukacyjno Filozoficzny
Akademia Pomorska w Słupsku
Ul. Westerplatte 64; 76-200 Słupsk
Tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl


Kryteria przyjęć:
Decyduje kolejność zgłoszeń, przedłożenia kompletu dokumentów:
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania na stronie Uczelni),
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie Uczelni),
- 2 podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki (pokój 223 I piętro), na Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Westerplatte 64 (pn-pt godz. 8.00- 15.00).

Opłaty

AAzwiń
Wysokość opłat:
Brak wpisowego
Opłata za I semestr 1200 zł
Opłata za II semestr 1200 zł
Opłata za III semestr 1200 zł
Oplata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty bez dodatkowych opłat .

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)