Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA PODYPLOMOWE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Adresaci studiów:

Nauczyciele żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

psycholodzy

lekarze

pielęgniarki

pedagodzy szkolni

pracownicy socjalni

terapeuci

Cele:

Głównym celem studiów jest nabycie przez absolwentów umiejętności pracy z dzieckiem, od urodzenia do wieku 7 lat, oraz starszym z dysfunkcjami rozwojowymi. Studia przygotowują pedagogów, nauczycieli jako specjalistów wspierania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w zakresie intensywnego wspomagania jego rozwoju psychoruchowego, społeczno-emocjonalnego oraz intelektualnego.

Przygotowanie do realizacji głównego celu studiów programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zyskuje się przez realizacje celi szczegółowych:

nabycie przez absolwentów umiejętności planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
nabycie przez absolwentów umiejętności prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi oraz monitorowania ich osiągnięć i oceny efektywności zrealizowanych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,
nabycie przez absolwentów umiejętności dostosowywania treści i celów kształcenia zakładanych w zindywidualizowanych programach nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne). do potrzeb i możliwości uczniów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Absolwenci studiów otrzymują:

Kwalifikacje do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi we wszystkich typach placówek oświatowych, a w szczególności w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", wydane przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Ramowy program:

Blok I: Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi (wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka, wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka, wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego, oligofrenopsychologia, aspekty prawne wczesnego wspomagania rozwoju i etyką zawodu)

Blok II: Podstawy wczesnego wspomagania rodziny dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi (wspieranie rodziny dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, pedagogika specjalna).

Blok III: Metody planowania i diagnozy (metody diagnozy funkcjonowania dziecka
z dysfunkcjami rozwojowymi; programy komputerowe i pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka, planowanie programów wspomagania rozwoju dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi).

Blok IV: Praktyczne zastosowanie metod terapii i wspomagania rozwoju dziecka
z dysfunkcjami rozwojowymi i praca z jego rodziną (zastosowanie metod: Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Arteterapii, Stymulacji Psychoruchowej, Elementów Logoterapii, Dogoterapii).

Blok V: Praktyka asystencka i indywidualna oraz Seminarium dyplomowe.

Rodzaj i czas trwania studiów:

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry (425 godzin w tym 60 godzin praktyk)

Kierownik studiów:

dr Maria Aleksandrovich

Termin rozpoczęcia zajęć:

Po skompletowaniu grupy

Opłaty

AAzwiń
Opłata 4.200 zł wnoszona jednorazowo lub w trzech równych ratach po 1.400 zł (każda rata)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22b
tel. (59) 84 05 337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 10:00 14:00 (W soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY )
UWAGA: Przedłużanie legitymacji elektronicznych tylko od poniedziałku do piątku