Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Matematyka z elementami informatyki

Kategoria: Matematyka

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Opis kierunku

AAzwiń
Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich wydziałów matematyczno-fizycznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, mających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela, chcących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki.

Studia podyplomowe będą trwały trzy semestry oraz obejmowały 350 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin wykładów, 150 godzin ćwiczeń, 40 godzin zajęć laboratoryjnych w pracowni komputerowej oraz 10 godzin seminarium. Studia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą realizowane podczas dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach Instytutu Matematyki AP oraz pracowniach komputerowych Studium Informatyki.


Program studiów obejmuje podstawowe wiadomości z najważniejszych działów matematyki szkolnej, kluczowe działy matematyki nowożytnej, podstawowe zagadnienia z zakresu informatyki, metodyki nauczania matematyki. Program ma stanowić uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Przyjęcie na studia odbywać się będzie po rozpatrzeniu podania i analizie dokumentów, według kolejności zgłoszeń (liczba miejsc: 30). O przyjęciu decyduje dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich kierunków ścisłych oraz uprawnienia pedagogiczne. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów.


Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny wykładów i ćwiczeń, kompetentnych i życzliwych wykładowców oraz miłą atmosferę.

Dodatkowych informacji udziela kierownik studiów dr Irena Domnik

adres e-mail: domnik@apsl.edu.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Wymagane dokumenty (http://www.apsl.edu.pl/regulaminy_s.php):

Podanie do Rektora AP w Słupsku - (według załącznika nr 2)

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu

Kwestionariusz osobowy - (według załącznika nr 3)

Kserokopia dowodu osobistego

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

2 zdjęcia.

Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Matematyki, ul. Arciszewskiego 22 b lub przesłać pocztą na adres Instytutu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Termin złożenia dokumentów do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Koszt studiów to 1400 zł za semestr.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Arciszewskiego 22b
tel. (59) 84 05 337
e-mail: mp@apsl.edu.pl

Godziny pracy i przyjęć studentów:
- od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30 (przez okres całego roku kalendarzowego)
- sobota: 10:00 14:00 (W soboty lipca, sierpnia i września oraz w przypadku, gdy w harmonogramie nie ma zjazdów studentów niestacjonarnych Dziekanat jest ZAMKNIĘTY )
UWAGA: Przedłużanie legitymacji elektronicznych tylko od poniedziałku do piątku