Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: EDUKACJA ZDALNA I E-LEARNING DLA NAUCZYCIELI

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia, nadzorowania i ewaluacji kursów w formie kształcenia na odległość (e-learning). Wiedza nabyta przez absolwenta pozwoli na pełnienie nadzoru technologicznego oraz metodycznego nad procesem kształcenia na odległość. Absolwenci będą mieli wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz usług edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, jednostkach administracji publicznej oraz macierzystych firmach, pozwalając na poszerzenie i unowocześnienie form prowadzonej działalności dydaktycznej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych.

Program studiów
Psychologia edukacji zdalnej,
Komputery i sieci,
Opracowywanie materiałów multimedialnych,
Informatyczne narzędzia edukacyjne,
Tworzenie dydaktycznych stron WWW,
Organizacja procesu kształcenia na odległość,
Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w kształceniu internetowym,
Prawa autorskie a kształcenie na odległość,
Seminarium dyplomowe.

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Czas trwania: 3 semestry

Ilość godzin: 360 godzin wykładów i ćwiczeń

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestrDziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl