Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kategoria: Informatyka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia, nadzorowania i ewaluacji kursów w formie kształcenia na odległość (e-learning). Wiedza nabyta przez absolwenta pozwoli na pełnienie nadzoru technologicznego oraz metodycznego nad procesem kształcenia na odległość. Absolwenci będą mieli wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz usług edukacyjnych w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, jednostkach administracji publicznej oraz macierzystych firmach, pozwalając na poszerzenie i unowocześnienie form prowadzonej działalności dydaktycznej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych.

Program studiów
Psychologia edukacji zdalnej,
Komputery i sieci,
Opracowywanie materiałów multimedialnych,
Informatyczne narzędzia edukacyjne,
Tworzenie dydaktycznych stron WWW,
Organizacja procesu kształcenia na odległość,
Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w kształceniu internetowym,
Prawa autorskie a kształcenie na odległość,
Seminarium dyplomowe.

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Czas trwania: 3 semestry

Ilość godzin: 360 godzin wykładów i ćwiczeń

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia podyplomowe Grafika komputerowa i techniki multimedialne są przewidziane dla osób, które chcą poszerzyć i uzupełnić swoja wiedzę w zakresie nowoczesnej grafiki, nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do wizualizacji i symulacji dotychczasowych działań planistycznych, wykorzystać grafikę komputerowa jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów.
Celem studiów jest zapoznanie studentów z rodzajem mediów i obszarami ich zastosowań oraz uzyskanie przez studentów umiejętności pozwalających, na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Studia przygotowują absolwentów m.in. do pracy w charakterze grafika komputerowego, a także specjalisty ds. multimediów w firmach marketingowych.
Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki PSW w Białej Podlaskiej podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu). Są one prowadzone przez pracowników Instytutu Informatyki PSW, posiadających doświadczenie dydaktyczne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów
Podstawy rysunku,
Kompozycja obrazu,
Ilustracja komputerowa,
Projektowanie elementów grafiki komputerowej,
Komputerowe przygotowanie druku,
Projektowanie komputerowe grafiki komputerowej,
Animacje komputerowe,
Cyfrowe przetwarzanie dźwięku,
Komputerowy montaż video,
Seminarium dyplomowe.

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność: 1100zł/semestrDziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl