Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: PODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, ekonomia, zarządzanie), pracowników instytucji pomocy społecznej oraz dla osób które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje kierownicze. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach pomocy społecznej. Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (w myśl art. 122 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej ,, Ukończenie studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, w których programie uwzględniono minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych studiów specjalizacji".) Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania instytucjami pomocy społecznej.

Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Program studiów obejmuje minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. Nr 219, poz. 2224 z 08.10.2004 r.)
- współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej,
- pomoc społeczna jako instytucja,
- wybrane zagadnienia prawne,
- teoria organizacji i zarządzania,
- instytucje i organizacje realizujące cele pomocy społecznej,
- kierowanie zasobami ludzkimi,
- doradztwo personalne,
- kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej.

Ilość godzin: 250 godzin wykładów oraz ćwiczeń

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia
Internetowa Rejestracja Kandydatów
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Wymagane dokumenty
- Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z IRK
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 2 fotografie kolorowe zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
- Kserokopia dowodu osobistego
- Odpis aktu małżeństwa u mężatek, w przypadku, gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne

Opłaty

AAzwiń
1100 zł/ za semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl