Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych, kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 4815 godzin - zgodnie z wymaganiami krajów Unii Europejskiej.

Praktyki i zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych.

Absolwent studiów będzie posiadać:
wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych
umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych i psychicznych
umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka
umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Wykaz przedmiotów:
Podstawy pielęgniarstwa, Badania fizykalne, Genetyka, Anatomia, Fizjologia, Biochemia i Biofizyka, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, Psychologia i socjologia, Pedagogika, Technologie informacyjne, Promocja zdrowia, Farmakologia, Prawo, przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja zdrowia psychicznego, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Interna i pielęgniarstwo internistyczne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życiu, Dietetyka, Radiologia, Mikrobiologia i parazytologia, Patologia, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Podstawowa opieka zdrowotna, Badania w pielęgniarstwie, Ratownictwo medyczne, Opieka paliatywna.


Pielęgniarstwo "Pomostowe" - niestacjonarne

Studia Pomostowe przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami wszystkich typów medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki, które pracują na stanowisku pielęgniarki. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym i są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

* Na posiedzeniu Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, które odbyło się w dniu 22 października 2009r., Polska przedstawiła propozycję dostosowania programu studiów pomostowych dla pielęgniarek w Polsce. Dostosowanie to dotyczy programu studiów pomostowych w Polsce dla pielęgniarek będących absolwentkami medycznych szkół średnich przewidzianego w art. 33 ust. 3 dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z ostateczną propozycją program studiów pomostowych dla pielęgniarek będących absolwentkami medycznych szkół średnich zostanie skrócony do 1150 po wydaniu rozporządzenia przez Ministerstwo Zdrowia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci ze świadectwem maturalnym/dojrzałości (nowa/stara matura):
Przedmiot zdawany
na egzaminie maturalnym/
dojrzałości
język obcy nowożytny
jeden przedmiot,
z którego kandydat uzyskał
najlepszy wynik


W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

Szczegóły przeliczania punktów określa Uchwała nr 13/2010 dostępna na stronie BIP uczelni.

O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl