Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ratownictwo medyczne

Opis kierunku

AAzwiń
Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 7 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Łączny wymiar godzin 3800. Praktyki odbywają się w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Straży Pożarnej, zakładach opieki zdrowotnej i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

Wykaz przedmiotów:
Ratownictwo medyczne, Medycyna ratunkowa, Medycyna katastrof, Medyczne czynności ratunkowe, Organizacja ratownictwa zintegrowanego, Ratownictwo specjalistyczne, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Pierwsza pomoc, Technologie informacyjne, Język angielski, Wychowanie fizyczne, Filozofia, Anatomia, Fizjologia, Biofizyka, Biochemia, Psychologia, Socjologia, Zdrowie publiczne, Higiena i epidemiologia, Patofizjologia, Biologia i mikrobiologia, Medycyna sądowa, Język migowy, Pływanie, Pedagogika, Toksykologia, Farmakologia, Propedeutyka prawa, Dydaktyka, Metodologia badań, Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia, Międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Polityka społeczna i zdrowotna, Biostatyka, Intensywna terapia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Pediatria, Traumatologia narządów ruchu, Pływanie i płetwonurkowanie, Seminarium licencjackie, praktyki 920 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci ze świadectwem maturalnym/dojrzałości (nowa/stara matura):
Przedmiot zdawany
na egzaminie maturalnym/
dojrzałości
język obcy nowożytny
jeden przedmiot,
z którego kandydat uzyskał
najlepszy wynik


W postępowaniu kwalifikacyjnym zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej.

Szczegóły przeliczania punktów:
Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).

Wynik końcowy oblicza się sumując punkty rekrutacyjne/oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości z jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik oraz jednego nowożytnego języka obcego lub za odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, przynajmniej na poziomie B1.

Szczegóły przeliczania punktów określa Uchwała nr 13/2010 dostępna na stronie BIP uczelni.

O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl