Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
woj.lubelskie
tel. (83) 344 99 00
fax. (83) 344-99-50
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia jednolite magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
Turystyka Aktywna i Sport dla Wszystkich
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:
- I stopień licencjacki, trwający 3 lata (6 semestrów)
- II stopień magisterski, trwający 2 lata (4 semestry)

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwenci uzyskują dyplom magistra turystyki i rekreacji w określonej specjalności.

Charakterystyka studiów

Studia trwają 2 lata (4 semestry). Od roku akademickiego 2010/2011, oprócz absolwentów Turystyki i Rekreacji, mogą je podjąć absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.

Celem studiów II stopnia jest wyposażenie absolwenta w powszechną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę oraz umiejętności umożliwiające:
- podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji;
- kierowanie zespołami ludzkimi;
- pracę w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. administracji rządowej i samorządowej;
- podejmowanie działalności badawczej i kontynuację edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Wykaz przedmiotów na studiach II stopnia (magisterskich):

historia kultury, socjologia czasu wolnego, regiony turystyczne, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, produkt turystyczny, informatyka w turystyce i rekreacji, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, fundusze strukturalne, zarządzanie turystyka na szczeblu samorządowym, turystyka wiejska, turystyka w euroregionach, public relations, wykład monograficzny, ochrona konsumenta w turystyce i rekreacji, trening zdrowotny, metodologia pracy naukowej, język obcy, obóz specjalistyczny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja podjąc mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, bez wyrównywania jakichkolwiek różnic programowych.

Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest ranking skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych/uzupełniających studiów magisterskich

Szczegóły przeliczania punktów określa Uchwała Senatu nr 13/2010 dostępna na stronie BIP uczelni.


Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
godziny otwarcia instytutów: 7.30-15.30

Instytut Budownictwa
(83) 344-99-64
budownictwo@pswbp.pl

Instytut Neofilologii
(83) 344-99-11
filologia@pswbp.pl

Instytut Informatyki
(83) 344-99-08
informatyka@pswbp.pl

Instytut Turystyki i Rekreacji
(83) 344-99-02
turystyka@pswbp.pl

Instytut Pedagogiki
(83) 344-99-15
pedagogika@pswbp.pl

Instytut Socjologii
(83) 344-99-16
socjologia@pswbp.pl

Instytut Zdrowia
(83) 344-99-18
zdrowie@pswbp.pl

Instytut Ekonomii i Zarządzania
(83) 344-99-05 (kierunek Zarządzanie, Ekonomia)
(83) 344-99-52 (kierunek Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe)
zarzadzanie@pswbp.pl, finanse@pswbp.pl, bezpieczenstwo@pswbp.pl

Instytut Rolnictwa
(83) 344-99-81
rolnictwo@pswbp.pl

Studia podyplomowe
(83) 344-99-53
podyplomowe@pswbp.pl