Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość budżetowa i zarządzanie finansami publicznymi w aplikacji budżetu zadaniowego

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: zapoznanie studentów z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze planowania finansowego i sprawozdawczości; problematyka implementacji budżetu zadaniowego; gospodarki finansowa oraz rachunkowość; sprawozdawczość budżetowa w kontekście przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o finansach publicznych;

Studia adresowane są do głównych księgowych, skarbników oraz pracowników komórek finansowo księgowych, organizacyjnych i planistycznych sektora finansów publicznych, absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowe i zarządzania finansami publicznymi, jak również osób ubiegających się o pracę w tych służbach.

Zakres tematyczny studiów: pojęcie i zakres działalności finansów publicznych; jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych; organizacja i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych; wydatki strukturalne; wieloletni plan finansowy państwa; wieloletni plan finansowy jednostek sektora finansów publicznych; plan finansowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym; ustawa budżetowa; uchwała jednostek samorządu terytorialnego; zasady należytego zarządzania finansami publicznymi; pojęcie i zakres zarządzania publicznego; instrumenty nowego zarządzania publicznego; kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny; controling w administracji publicznej; pomiar wyników; system motywacyjny a pomiar wyników; zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych poprzez cele, rezultaty, odchylenia; zarządzanie strategiczne; zarządzanie strategią; zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych; polityka rachunkowości; zasady ewidencji operacji gospodarczych z realizacji planów finansowych; zasady ewidencji operacji gospodarczych finansowych z funduszy strukturalnych oraz bezzwrotnych środków zagranicznych; wycena składników majątkowych; amortyzacja i umorzenie majątku trwałego; alokacja zasobów a kalkulacja kosztów w budżecie zadaniowym; inwentaryzacja; instrumenty rachunkowości finansowej oraz zarządczej; zarządzanie projektem finansowym ze środków UE (perspektywa finansowa 2007-2013); dokumenty programowe i programy operacyjne; budżet projektu i montaż finansowy; wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w projekcie; system wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w okresie 2007-2013; technika zarządzania projektem; procedury zamówień publicznych w realizacji planu finansowego jednostki; procedury zamówień publicznych i pomoc publiczna w projektach finansowanych ze środków UE; egzekucja należności; postępowanie administracyjne; elementy prawa pracy; prawo podatkowe.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Rachunkowość budżetowa i zarządzanie finansami publicznymi
w aplikacji budżetu zadaniowego 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00