Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Prawo podatkowe

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia realizowane we współpracy z Zakładem Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS

Cel studiów: dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu znajomości przepisów prawnych z zakresu prawa podatkowego w procesie jego tworzenia oraz stosowania. W szczególności omówione zostaną zagadnienia dotyczące poszczególnych podatków jak również postępowania podatkowego i procedury odwoławczej

Studia adresowane do: urzędników lub pracowników uczestniczących w procesie tworzenia i stosowania prawa podatkowego oraz do absolwentów zamierzających podjąć pracę w urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, biurach rachunkowych, działach księgowości przedsiębiorstw, departamentach windykacyjnych, kancelariach prawniczych, itp.

ZAKRES TEMATYCZNY

Wstęp i wykładnia prawa podatkowego: pojęcie i funkcja podatków; norma i przepisy prawa; źródła prawa podatkowego; wykładnia prawa podatkowego; konstrukcje i klasyfikacje podatkowe;

System prawa Unii Europejskiej: źródła prawa Unii Europejskiej; nadrzędność regulacji wspólnotowych; rola i znaczenie orzeczeń Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego; tryby i zasady wnoszenia skarg do ETS; prawo wspólnotowe a prawo krajowe państw członkowskich

Ordynacja podatkowa - Organy podatkowe i ich właściwości, ogólne przepisy prawa podatkowego:odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; zabezpieczenie wykonania zobowiązań; protokoły, adnotacje, dokumenty; decyzje podatkowe, odwołania; wszczęcie postępowania podatkowego; zawieszenie i wznowienie postępowania; uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji; odpowiedzialność odszkodowawcza; poręczenia, terminy, wezwania; kontrola podatkowa; tajemnica skarbowa; wymiana informacji pomiędzy organami skarbowymi państw UE;

Polski system podatkowy - Pojęcie i funkcje podatków: konstrukcje i klasyfikacje podatkowe; numery identyfikacji podatkowej; tryb nadawania i aktualizacja NIP; doradztwo podatkowe; zasady prowadzenia ksiąg handlowych;

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych - Podmiot i przedmiot, podstawa opodatkowania

koszty uzyskania przychodów; ulgi podatkowe - od dochodu i od podatku; zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe; opodatkowanie przychodów pieniężnych i praw majątkowych; stawki podatkowe i skala podatkowa; deklaracje podatkowe
i roczne rozliczenie podatku; opodatkowanie leasingu i wierzytelności; opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach; obowiązki podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

Wspólnotowe prawo podatkowe: unikanie podwójnego opodatkowania; dostosowanie polskiego systemu podatkowego do standardów UE spółka europejska a zasady opodatkowania podatkiem dochodowym; opodatkowanie osób fizycznych jako nierezydentów w RP i innych krajach UE; opodatkowanie zakładu nierezydenta w RP i innych krajach UE; opodatkowanie zysków z kapitałów nierezydentów w RP i innych krajach UE

Postępowanie podatkowe (instancje administracyjne) - Ustawa o sądach administracyjnych

wymagania formalne i dopuszczalność skargi do sądów administracyjnych; pisma procesowe w postępowaniu podatkowym; wnioski; odwołania, skargi zarzuty; orzecznictwo podatkowe NSA i ETS

Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy: harmonizacja podatku VAT w związku z wejściem RP do UE; zasada terytorialności, obowiązki rejestracyjne w RP i innych krajach UE czynności i przedmioty podlegające opodatkowaniu; obowiązek podatkowy - powstanie i funkcjonowanie; podatek naliczony, zwroty podatku; kasy fiskalne; eksport, import
a podatek VAT; zwrot podatku podmiotom unijnym i pozaunijnym w RP; zwrot podatku podmiotom polskim w innych krajach UE;

Prawo dewizowe, celne, karne skarbowe: podstawowe pojęcia prawa dewizowego; zasady obrotu dewizowego; Wspólnotowy Kodeks Celny

wolne obszary celne i składy celne; wykroczenia i przestępstwa skarbowe; sankcje karne skarbowe;

Kontrola skarbowa: organy kontroli skarbowej; szczególny nadzór; postępowanie kontrolne;

Podatek od czynności cywilno prawnych, od spadków i darowizn: przedmiot i zakres opodatkowania; obowiązek podatkowy; wyłączenia, ulgi i zwolnienia

Podatki lokalne: podatek od nieruchomości; podatek od spadków i darowizn; podatek od środków transportowych (podatek tonażowy); podatek od czynności cywilno prawnych; podatek rolny, leśny,

Rachunkowość - Teoretyczne podstawy rachunkowości i podstawowe zasady: organizacja i kontrola wewnętrzna; dokumenty księgowe; wycena aktywów i pasywów; metody ustalania wyniku finansowego; ujęcie krótkoterminowych i długoterminowych zobowiązań; księgi rachunkowe a rozliczenia podatkowe; inwentaryzacja; Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Prawo podatkowe - 3400 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1700 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 425 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00