Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Asystent rodziny

Kategoria: Nauki o rodzinie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: zapoznanie z problematyką aktualnej polityki rodzinnej oraz nauka jej wielowymiarowego postrzegania; zapoznanie z systemem pracy z rodziną u podstaw; przygotowanie przyszłych asystentów rodziny do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi; wypracowanie umiejętności negocjacyjnych i innych potrzebnych do pracy w środowiskach trudnych.

Studia są adresowane do wszystkich, którzy posiadają wykształcenie kierunkowe : praca socjalna, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres tematyczny studiów: instytucje i organizacje wsparcia społecznego; koordynacja działań służb społecznych; zasady funkcjonowania placówek oświatowych; rodziny zastępcze i ich funkcjonowanie; aspekt socjologiczny, psychologiczny, medyczny i ekonomiczny pracy z rodzinami z dysfunkcjami; zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych; zasady organizacji życia; psychopatologia (rodzin rozbitych); terapia rodzinna; umiejętności wychowawcze i terapeutyczne; motywowanie, przełamywanie kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności i niepowodzeń w nauce; bezpośrednia praca z osobami potrzebującymi; nawiązywanie partnerskich relacji z podopiecznymi; diagnozowanie problemów rodziny; asystowanie rodzinie; motywowanie rodziny; planowanie pomocy rodzinie oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny; zespołowe rozwiązywanie problemów i konfliktów; sposoby radzenia sobie z problemami i kryzysami w rodzinie; techniki negocjacji i mediacji, wspierania i aktywizowania rodzin; trening budżetowy, żywnościowy; trening kompetencji; przemoc w rodzinie; metody i techniki pracy z rodziną; praca z osobami niepełnosprawnymi; konstruowanie i prowadzenie dokumentacji; opiniowanie; praca z oporem i motywowanie do zmiany; problematyka ubóstwa, bezrobocia, uzależnień, choroby przewlekłej, przemocy, niepełnosprawności; system prawny i organizacyjny pomocy społecznej w wybranych państwach UE; interwencja kryzysowa; poradnictwo i edukacja rodzin; techniki komunikacji społecznej.

Program jest zgodny ze standardami zawartymi w uatawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Asystent rodziny - 3000 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1500 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 375 zł


Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00