Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu

ul.Dawida 9/11, 50-527 Wrocław
woj.dolnośląskie
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
fax. (71) 342-35-07
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Prewencja zagrożeń kryminalnych

Kategoria: Ochrona osób i mienia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Służb Publicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów: przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań z zakresu zapobiegania zagrożeniom przestępstwami i zachowaniom aspołecznym, pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności usprawniających funkcjonowanie instytucji i organizacji powołanych do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studia Adresowane są do osób zajmujących się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (pracownicy instytucji państwowych i samorządowych); kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i samorządowych chroniących bezpieczeństwo ludzi oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny; nauczycieli pedagogów szkolnych oraz innych osób, które maja w zakresie swoich obowiązków kształtowanie zachowań prospołecznych dzieci i młodzieży oraz edukowanie w zakresie bezpiecznych zachowań; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa (WOPR, GOPR itp.); osób duchownych prowadzących działalność edukacyjną, pielgrzymkową i misyjną; animatorów działań społeczności lokalnych na rzecz bezpieczeństwa; osób zainteresowanych poprawą własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa społeczności lokalnej, której żyją.

Zakres tematyczny studiów: propedeutyka prewencji kryminalnej; propedeutyka prawa karnego; propedeutyka prawa wykroczeń; postępowanie wobec nieletnich; bezpieczeństwo w ruchu drogowym; bezpieczeństwo w transporcie; bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania; bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu pracy; przemoc domowa; dyskryminacja; przemoc szkolna i rówieśnicza; kształtowanie poczucia bezpieczeństwa; edukacja dla bezpieczeństwa; zarządzanie kryzysowe; zachowanie w sytuacji agresji; zachowanie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego; tworzenie programów prewencyjnych; przeciwdziałanie uzależnieniom; bezpieczeństwo w Internecie; przestępczość z użyciem nowoczesnych technologii; prewencja przestrzenna; ochrona zabytków; komunikacja społeczna i kontakt z mediami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia do DWSSP ASESOR jest złożenie kompletu dokumentów. Liczba miejsc ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

- Nabór na studia wyższe trwa od 3 kwietnia - 28 września 2012
- Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w Dziale Promocji i Rekrutacji uczelni:
ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00

Możliwe jest także skorzystanie z formularza rekrutacji on-line dostępnego na stronie http://www.asesor.pl/rekrutacja

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa od 3 kwietnia - 26 października 2012

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe:
Wpisowe to jednorazowa opłata dokonywana przed rozpoczęciem studiów. Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

Czesne:
Prewencja zagrożeń kryminalnych - 3000 zł za dwa semestry
-jednorazowo za semestr z góry 1500 zł
-w 8. miesięcznych ratach w wysokości 375 zł

Zniżki:
- Absolwentom studiów wyższych (licencjackich) DWSSP ASESOR przysługuje 700 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

- Absolwentom studiów podyplomowych DWSSP ASESOR przysługuje 400 zł ulgi w opłacie czesnego na dowolnie wybranych studiach podyplomowych w DWSSP ASESOR.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIAŁ PROMOCJI I REKRUTACJI

ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
tel. (71) 342-35-07 wew. 27
email: rekrutacja@asesor.pl
poniedziałek piątek: 8.00 - 15.00
sobota: 9.00 14.00