Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

ul.Głogowska 26, 60-734 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 886-28-00
fax. (61) 886-28-29
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Prawo - studia jednolite magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie Absolwentów w zakresie znajomości prawa polskiego i międzynarodowego (zwłaszcza prawa europejskiego).
Zajęcia na Wydziale Prawa WSUS prowadzą wybitni specjaliści z zakresu nauk prawnych w tym wykładowcy uczelni akademickich: m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym nasza Uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy w zakresie nauczania i badań naukowych. Zajęcia prowadzą również doświadczeni praktycy w zawodach prawniczych dający gwarancję skutecznego wiązania teorii z praktyką.
Zgodnie z programem kształcenia studia teoretyczne łączone są z praktykami zawodowymi odbywanymi w urzędach administracji państwowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia ma zawarte porozumienia z właściwymi instytucjami, co pozwala studentom wyższych lat studiów zapoznawać się z charakterem przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci wydziału Prawo mają więc gwarancję uzyskania wszechstronnego przygotowania prawniczego.
Wykształcenie prawnicze nie zawsze łączy się z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, sędziego, komornika sądowego. W toku nauki studenci nabędą również umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w administracji publicznej. W trakcie studiów będą też na bieżąco informowani o możliwościach odbywania aplikacji prawniczych, wymaganiach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektywach rozwoju rynku usług prawniczych.
Absolwenci zostaną ukształtowani pod kątem możliwości dalszego rozwoju i znalezienia swojego miejsca na rynku usług prawniczych, w obszarze wymiaru sprawiedliwości lub w gospodarce, a także znalezienia pracy w organach administracji publicznej.
Absolwenci Wydziału Prawa WSUS, oprócz spełnienia wymogu formalnego, tj. dyplomu ukończenia studiów prawniczych, posiądą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na świadome i zgodne z zapotrzebowaniem rynkowym, dokonanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej.
Ukończenie kierunku Prawo na WSUS uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich na dowolnej uczelni.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
- podanie o przyjęcie na studia (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kwestionariusz osobowy (druk WSUS, do pobrania poniżej)
- kserokopia dowodu osobistego
- 3 fotografie
- potwierdzenie wpłaty wpisowego

WPISOWE
do 27 sierpnia - 280zł*
od 29 sierpnia - 400zł*
*decyduje data złożenia dokumentów
Wpisowe należy opłacić przed złożeniem dokumentów, przelewem na konto uczelni.
Informacje dotyczące wysokości czesnego znajdują się w zakładce OPŁATY

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE (kierunki Architektura Wnętrz, Wzornictwo)
Terminy rozmów kwalifikacyjnych (przez cały okres rekrutacji):
wtorki, czwartki w godz.: 12.00 - 14.00
miejsce: Dziekanat WA, Budynek Główny WSUS (ul. Glogowska 26, parter)
Nie wymagamy wcześniejszego umawiania się.

Na rozmowie należy przedstawić od 5 prac malarskich i rysunkowych (temat, technika i
rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą).
Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p.302).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Maj - Wrzesień

Opłaty

AAzwiń
Odpłatność za studia składa się z dwóch elementów: wpisowego i czesnego.
Z tytułu pobierania świadczeń związanych z certyfikowaniem wiedzy obowiązują opłaty dodatkowe.

Opłata wpisowa jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku i trybu studiów. Jest warunkiem przyjęcia dokumentów na studia.

Opłata za czesne obejmuje należności z tytułu pobierania nauki.

Opłaty dodatkowe - są związane z elementami certyfikowania wiedzy i umiejętności, student zobowiązany jest do zapłaty za egzamin poprawkowy, warunkowy, komisyjny, dyplomowy.


System ratalny
W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych należność za czesne spłacać na następujące sposoby:

Wariant pierwszy - rata całoroczna
Osoby, które wpłacą czesne za cały rok do 31 sierpnia otrzymują 10% rabatu.

Wariant drugi - raty miesięczne
Regulowane do 5 dnia każdego miesiąca.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
DZIEKANAT

POZNAŃ 60-734, ul. Głogowska 26

Godziny otwarcia dziekanatu:

Poniedziałek 08.30-14.00
Wtorek 10.00-15.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-13.00
Sobota 8.00-14.00

Telefon: +48 61 886 28 00
Fax: +48 61 886 28 29
e-mail: dziekanat@wsus.poznan.pl