• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Zarządzanie miastem - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek ZARZĄDZANIE MIASTEM oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych. Szczególny nacisk położono na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city, circular economy itd.)
Kształcenie w ramach kierunku oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy.

Kadra naukowa
Zajęcia na kierunku Zarządzanie miastem prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną, interdyscyplinarną kadrę naukowo – dydaktyczną oraz specjalistów-praktyków w zakresie zarządzania miastem.

W ramach zajęć wykorzystywane będą zarówno tradycyjne metody dydaktyczne (np. wykłady konwersatoryjne czy problemowe), jak również innowacyjne metody angażujące i motywujące studentów (np. problem-based learning, grywalizacja, metody sytuacyjne czy aktywizujące oraz nauczanie hybrydowe).

Oferowane będą także fakultatywne zajęcia w języku angielskim i hiszpańskim prowadzone zarówno przez wykładowców polskich jak i zagranicznych.

Rada Menedżerów Publicznych
Przy Wydziale Zarządzania funkcjonuje Rada Menedżerów Publicznych, złożona z przedstawicieli instytucji publicznych, menedżerów i konsultantów, którzy na co dzień sprawnie i skutecznie zarządzają sprawami publicznymi w Łodzi i województwie łódzkim. W ramach organizowanych „Spotkań z Menedżerami Publicznymi” studenci mają możliwość uczestnictwa w wykładach i dyskusjach eksperckich dotyczących najważniejszych problemów funkcjonowania sektora publicznego. Menedżerowie, w ramach spotkań ze studentami, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu m.in. promocji miasta, partycypacji mieszkańców w zarządzaniu miastem i regionem, zarządzania usługami publicznymi czy zarządzania finansami. Reprezentanci Rady Menedżerów Publicznych oraz Wydziału Zarządzania UŁ tworzą też Kapitułę Konkursu „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”, w ramach którego corocznie wyłaniane i nagradzane są najlepsze prace licencjackie i magisterskie, napisane we współpracy z organizacjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
konkurs świadectw
Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny
Przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka
Przedmiot niewymagany do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51