Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: System Rachunkowości do Zarządzania Uczelnią Publiczną

Kategoria: Finanse i rachunkowość

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów kwestury, w szczególności: działów księgowości, działów finansowych, działów płac, działów ds. zarządzania majątkiem trwałym uczelni publicznych, oraz innych działów o podobnym zakresie prac.

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy z zakresu:
podstaw zarządzania uczelniami publicznymi, zarządzania pracą w zespole oraz zarządzania projektami uwarunkowań prawnych funkcjonowania uczelni publicznych zasad funkcjonowania gospodarki finansowej uczelni publicznych obowiązków podatkowych uczelni publicznych, w tym w szczególności w obszarze podatku VAT, CIT, PIT podsystemu rachunkowości finansowej w uczelni publicznej, w tym zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakresie: majątku trwałego, rozrachunków (np. z tytułu sprzedaży usług edukacyjnych, z tytułu dostaw, publicznoprawne, rozrachunki w walutach obcych, z pracownikami, itd.) gospodarki pieniężnej uczelni publicznych funduszy podstawowych oraz funduszy specjalnych (ZFŚS, FPMSiD) źródeł finansowania, ujmowania i rozliczania przychodów i kosztów działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej, w tym w szczególności: krąg kosztowy, obroty wewnętrzne, wewnętrzne ceny transferowe kalkulacji kosztu wytworzenia produktów (książek, periodyków, itp.) zasad ewidencji i rozliczania kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń podsystemu rachunkowości zarządczej w uczelni publicznej, w tym w szczególności:
istoty podejścia projektowego do zarządzania działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni, zasad klasyfikacji, ewidencji oraz rozliczania kosztów i przychodów według kryteriów: rodzajowego, podmiotowego (według podmiotów wewnętrznych uczelni) oraz przedmiotowego (według poszczególnych projektów realizowanych przez uczelnię) zasady odpowiedzialności za przychody, koszty i wyniki w podmiotach wewnętrznych uczelni, procedur rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych, w tym w szczególności procesu utrzymania infrastruktury uczelni (budynków, budowli i ich wyposażenia), procesu działalności pomocniczej uczelni (np. działu transportu, działu energetycznego, itd.) oraz podmiotów realizujących procesy podstawowe(np. dziekanaty, instytuty, katedry, itd.) systemu wewnętrznych cen transferowych
zasady kalkulacji kosztów projektów dydaktycznych i badawczych realizowanych przez uczelnię zasad budżetowania przychodów i kosztów uczelni oraz realizowanych w niej projektów długoterminowych
zasad kontroli wykonania budżetu i analizy odchyleń wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów, przychodów i wyników zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań zewnętrznych specyficznych dla uczelni publicznej zasad sporządzania raportów wewnętrznych dla potrzeb zarządzania uczelnią (wydziałowe plany rzeczowo finansowe, karty projektu, itd.) wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających system informacyjny rachunkowości, w szczególności zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

Opłaty

AAzwiń
Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach (+ 30 zł z tytułu wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

pok. 114
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51