Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Systemy Zarządzania Jakością wg Norm ISO Serii 9000 - Specjalizacja: Menedżer Jakości

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny np. lekarz).

Cel studiów

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez uczestników studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością.

Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia podyplomowych studiów Uniwersytetu Łódzkiego (z godłem państwowym).

Słuchacze będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminów organizowanych wspólnie
z Lloyd’s Register Quality Assurance:
▪▪ Menedżer jakości
▪▪ Auditor wewnętrzny (kurs rejestrowany w IRCA)
▪▪ Menedżer systemu zarządzania środowiskowego
▪▪ Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
▪▪ Osobom, które pozytywnie zdadzą egzamin zostanie wystawione świadectwo
(certyfikat) przez Lloyd’s Register Quality Assurance

Opłaty

AAzwiń
5.500 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł).
Z Kartą Absolwenta UŁ rabat 10%.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

pok. 114
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51