Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci studiów

Osoby posiadające wykształcenie wyższe zarówno pierwszego (licencjat, inżynier), jak i drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, np. lekarz). Kierunek jest adresowany przede wszystkim do księgowych i głównych księgowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Cel studiów

Przekazanie wiedzy z zakresu:
•Zarządzania spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi
•Uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
•Obowiązków podatkowych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
•Zasad prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych
•Zasad rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu, rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych w księgach rachunkowych
•Zasad rozliczeń z członkami wspólnoty mieszkaniowej metodą kasową i memoriałową
•Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych spółdzielni mieszkaniowych
•Zasad sporządzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych i ich prezentacji na Walnym Zgromadzeniu

Opłaty

AAzwiń
3400 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia (+ odrębnie opłata za świadectwo ukończenia studiów 30 zł).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51