• Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Praktyczne Zastosowania Design Thinking w Organizacjach

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką Design Thinking, chętnych do rozwijania umiejętności niestandardowego i innowacyjnego rozwiązywania realnych problemów, gotowych do podejmowania ciekawych wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań, współpracę w multidyscyplinarnych zespołach, aktywną wymianę wiedzy i doświadczeń z uwzględnianiem wielu punktów widzenia oraz perspektyw.

Cele studiów

- przekazanie wiedzy na temat Design Thinking oraz kierunków rozwoju dyscypliny,
- rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami Design Thinking,
- rozwój umiejętności pracy w zespołach multidyscyplinarnych,
- dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów działania Design Thinking i jego interdyscyplinarności,
- rozwinięcie kompetencji myślenia projektowego, kreatywnego,
- wzmocnienie postawy proaktywnego wyznaczania celów, poszukiwania lub generowania rozwiązań i niestandardowego podchodzenia do problemów,
- przekazanie wiedzy i rozwój umiejętności biznesowych potrzebnych przy tworzeniu, a następnie realizowaniu projektów powstałych w oparciu o metodykę Design Thinking.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci zobowiązani są do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych (p. 114) kompletu dokumentów, na który składają się:

odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów
kserokopia Karty Absolwenta UŁ (oryginał do wglądu), jeśli kandydat posiada.

Opłaty

AAzwiń
6900 zł (+30 zł - opłata za świadectwo)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51