Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

ul.Matejki 22/26, 90-237 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 635-50-51
fax. (42) 635-53-06
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe

Kierunek: Gospodarka przestrzenna - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju gospodarczego, formułowania zasad polityki przestrzennej i środowiskowej na wszystkich szczeblach zarządzania, podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących zagadnień zarządzania miastem i regionem oraz zagospodarowania przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinarny (przyrodniczy, społeczny, ekonomiczny). Program studiów magisterskich kładzie nacisk na prezentację uwarunkowań, procesów i efektów zagospodarowania przestrzeni w ścisłym powiązaniu z praktyką podejmowania decyzji na różnych poziomach władzy samorządowej. Dzięki temu absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i kształtowania środowiska zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i ochrony środowiska.

Kierunek Gospodarka przestrzenna prowadzony jest wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia 2 – letnie mogą się ubiegać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Studia niestacjonarne:
Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu - 25% oraz średnia ocen ze studiów - 75%.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne są bezpłatne.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rekrutacja

pok. 114
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51