Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia magisterskie

Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem ogólnym kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem publicznym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz służbach mundurowych: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna. Treści programowe opierają się na efektach kształcenia uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia ale zawierają nowe, szersze elementy wiedzy i umiejętności przydatne do profesjonalnego rozwoju absolwenta – przyszłego merytorycznego pracownika administracji publicznej czy służb mundurowych.

Specjalności na kierunku:
-zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
-zarządzanie kryzysowe
-bezpieczeństwo publiczne - specjalność policyjna
-obrona narodowa – specjalność wojskowa
-zarządzanie systemami ratowniczymi – specjalność dla strażaków

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja on line oraz złożenie wymaganych dokumentów:

- kwestionariusz osobowy
- podanie o przyjęciu na studia II stopnia
- ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
- oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
- oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
- suplement
- ksero dowodu osobistego
- 2 zdjęcia (35 mm * 45 mm)
- zdjęcie w wersji cyfrowej
- orzeczenie lekarskie ( wystawia lekarz rodzinny)
- kserokopia książeczki wojskowej ( pierwsza strona ze zdjęciem i strona z przyznaną kategorią)
- dowód wpłaty za legitymację - 17 zł

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia terminu rekrutacji

Opłaty

AAzwiń
I rok - opłata roczna: 3840 zł, opłata semestralna: 1920 zł, opłata miesięczna: 320 zł (12 rat)
II rok – opłata roczna: 4200 zł, opłata semestralna: 2100 zł, opłata miesięczna: 350 zł (12 rat)
Opłaty dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl