Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie

Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
WSHiU zaprasza na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, które to będą przygotowywać kadry do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych .
Podczas studiów zdobyta wiedza przez absolwentów pozwoli uzyskać kwalifikacje zawodowe niezbędne do piastowania stanowisk zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, ochrony cywilnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zakładowych służbach ratowniczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, formacjach obrony cywilnej, a także do pracy w Policji, Siłach Zbrojnych RP, służbie celnej i penitencjarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej i straży miejskiej.
Specjalności na kierunku:
- ochrona informacji niejawnych
- bezpieczeństwo publiczne - specjalność policyjna
- obrona narodowa - specjalność wojskowa
- ochrona obiektów osób i mienia
- zarządzanie kryzysowe
- kierowanie kryzysem specjalność dla strażaków

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja on line oraz złożenie wymaganych dokumentów:

- kwestionariusz na studia
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
- świadectwo ukończenia szkoły (kserokopia)
- 4 fotografie o wymiarach 35x45 mm ( podpisane imieniem i nazwiskiem),
- płyta ze zdjęciem,
- orzeczenie lekarskie (wystawia lekarz rodzinny),
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia książeczki wojskowej (pierwsza strona ze zdjęciem i strona z przyznaną kategorią).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia terminu rekrutacji

Opłaty

AAzwiń
Czesne na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:
czesne rok semestr 10 rat

stacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

niestacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl