Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
WSHiU zaprasza na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podczas studiów zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju podmiotach i obszarach funkcjonalnych dziedziny turystyki i rekreacji. Przekazywana absolwentom wiedza o charakterze akademickim z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nabywane umiejętności w czasie zajęć praktycznych przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych na średnich szczeblach zarządzania, roli organizatora turystyki i rekreacji oraz podjęcia działalności na własny rachunek.
Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach gospodarki turystycznej: w obiektach hotelarskich, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych i sportowych, centrach rekreacyjnych i odnowy biologicznej, organizacjach non-profit, w administracji rządowej i samorządowej. Posiadane kompetencje pozwalają podejmować pracę zarówno w podmiotach rynku lokalnego, jak i w przedsiębiorstwach międzynarodowych.
Specjalności na kierunku:
- jeździectwo
- hipoterapia
- turystyka międzynarodowa
- menedżer hotelarstwa
- wellness & SPA
- animacja czasu wolnego
- dietetyka w turystyce i rekreacji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja on line oraz złożenie wymaganych dokumentów:

- kwestionariusz na studia
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
- świadectwo ukończenia szkoły (kserokopia)
- 4 fotografie o wymiarach 35x45 mm ( podpisane imieniem i nazwiskiem),
- płyta ze zdjęciem,
- orzeczenie lekarskie (wystawia lekarz rodzinny),
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia książeczki wojskowej (pierwsza strona ze zdjęciem i strona z przyznaną kategorią).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia terminu rekrutacji

Opłaty

AAzwiń
Czesne na kierunku Turystyka i rekreacja:
czesne rok semestr 10 rat

stacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

niestacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl