Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul.28 Czerwca 1956 r. 217-219, 61-485 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 843 47 96 wew. 21
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: Społeczno-Ekonomiczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia na kierunku zarządzanie oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Pozwalają studentom posiąść umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Po ukończeniu studiów na tym kierunku, student przygotowany jest do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) przedsięwzięciami organizacjach charakterze gospodarczym i administracyjnym. Studia te dają przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera, kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie także do prowadzenia własnej działalności. Student kierunku zarządzanie zdobywa umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Specjalności na kierunku:
- zarządzanie przedsiębiorstwem
- coaching
- zarządzanie logistyką
- zarządzanie w administracji
- rachunkowość i finanse w firmie
- handel i usługi - organizacja i zarządzanie
- zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie
- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- handel internetowy i social media

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rejestracja on line oraz złożenie wymaganych dokumentów:

- kwestionariusz na studia
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub kserokopia potwierdzona notarialnie,
- świadectwo ukończenia szkoły (kserokopia)
- 4 fotografie o wymiarach 35x45 mm ( podpisane imieniem i nazwiskiem),
- płyta ze zdjęciem,
- orzeczenie lekarskie (wystawia lekarz rodzinny),
- kserokopia dowodu osobistego
- kserokopia książeczki wojskowej (pierwsza strona ze zdjęciem i strona z przyznaną kategorią).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Do wyczerpania limitu miejsc lub zakończenia terminu rekrutacji

Opłaty

AAzwiń
Czesne na kierunku Turystyka i rekreacja:
czesne rok semestr 10 rat

stacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

niestacjonarne 4000 zł 2000 zł 400 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219,
61-485 Poznań

tel. 61 843 47 96 wew. 22
e mail: dziekanat@akademiakupiecka.pl