Akademia Polonijna

ul.Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. +48 34 36 84 226
fax. (34) 324-96-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Administracja - studia licencjackie

Wydział: Wydział Interdyscyplianrny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów w ramach programu Administracja jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej.
Studia te pozwalają nabyć:
wiedzę o rodzajach struktur instytucji społecznych oraz zachodzących między nimi relacjach,
umiejętność prawidłowego posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi regułami i normami obowiązującymi w administracji publicznej,
kompetencji niezbędnych do piastowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej i samorządowej,
umiejętności uczestnictwa w opracowywaniu projektów politycznych, gospodarczych i obywatelskich uwzględniając aspekty prawne.

Studia w ramach programu Administracja pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Możliwości przyszłej pracy

Absolwenci programu Administracja dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom zawodowym, są przygotowani do pracy na średnich szczeblach zarządzania w organach administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, w szczególności:

urzędach gmin,
starostwach powiatowych,
urzędach pracy,
Państwowej Inspekcji Pracy,
urzędach skarbowych,
organizacjach pozarządowych,
przedsiębiorstwach państwowych.

Dodatkowe korzyści

zdobycie umiejętności posługiwania się językami obcymi na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (język angielski oraz drugi język obcy do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, włoski),
zdobycie certyfikatu Londyńskiej Izby Handlowej: LCCI,
zdobycie europejskiego certyfikatu informatycznego: ECDL,
możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela,
możliwość studiowania 1 semestr w Europie w ramach programu LLP-Erasmus (UE),
możliwość studiowania 1 rok w ramach umów bilateralnych, np. w Kanadzie, Meksyku, Tajlandii, Kamerunie,
pomoc w znalezieniu pracy w czasie studiów i wakacji,
możliwość nabycia legitymacji studenta międzynarodowego.

Programy:
- Administracja nieruchomościami
- Administracja publiczna
- Administracja sądowa
- Zarządzanie kadrami administracji
- Administracja europejska i międzynarodowa
- Administracja gospodarcza

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia przebiega w trzech etapach:

1. Pierwszy kontakt z Uczelnią: telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową.

2. Spotkania orientacyjne: uczniów zapraszamy na spotkania w ramach Dni Otwartych, Święta Uczelni, corocznej Inauguracji roku akademickiego lub spotkań indywidulanych.

3. Rejestracja w systemie e-rekrutacja oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

* podanie do Rektora
* CV Europass
* oryginał świadectwa dojrzałości
* kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
* cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm,
* zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
* w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
* dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Skompletowane dokumenty powinny być złożone w białej kartonowej wiązanej teczce biurowej, na której należy podać: nazwisko, imię, adres zamieszkania z numerem kodu /w lewym rogu teczki.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się od 1.06.2012 roku

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
tel. +48 34 368 42 48/83
tel. kom. 607 603 004
e-mail: dziekanatap@ap.edu.pl