Akademia Polonijna

ul.Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
woj.śląskie
tel. +48 34 36 84 226
fax. (34) 324-96-62
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Ekonomia

Wydział: Wydział Interdyscyplianrny

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów w ramach programu Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw jest przygotowanie kompetentnej i wszechstronnie wykształconej kadry zdolnej do analizy procesów zachodzących we współczesnej ekonomii i wykazującej się wiedzą na temat funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.
Studia te umożliwiają zdobycie:
wiedzy na temat gospodarowania zasobami finansowymi krajowymi i międzynarodowymi,
zdolności analizowania i interpretowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych (zarówno w skali mikro, jak i makroekonomicznej),
umiejętności bieżącej analizy wydarzeń gospodarczych i społecznych,
wiedzy teoretycznej oraz praktycznych podstaw niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
wiedzy z zakresu kontroli finansowej i audytu,

Studia w ramach programu Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw pozwalają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej w przyszłej pracy zawodowej. Dyplom licencjata umożliwia kontynuację kształcenia na studiach II stopnia zarówno w Akademii Polonijnej, jak i w innych uczelniach europejskich.

Możliwości przyszłej pracy

Absolwenci programu Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw dzięki gruntownej wiedzy teoretycznej i obowiązkowym praktykom, są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą w działach księgowych i finansowych.

Dodatkowe korzyści

umiejętność określenia priorytetów służących realizacji określonych celów,
umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji w biznesie,
zdobycie umiejętności posługiwania się językami obcymi na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (język angielski oraz drugi język obcy do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, włoski),
zdobycie certyfikatu Londyńskiej Izby Handlowej: LCCI,
zdobycie europejskiego certyfikatu informatycznego: ECDL,
możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela,
możliwość studiowania 1 semestr w Europie w ramach programu LLP-Erasmus (UE),
możliwość studiowania 1 rok w ramach umów bilateralnych, np. w Kanadzie, Meksyku, Tajlandii, Kamerunie,
pomoc w znalezieniu pracy w czasie studiów i wakacji,
możliwość nabycia legitymacji studenta międzynarodowego.

Programy:
- Dyplomacja gospodarcza
- Gospodarowanie zasobami środowiska
- Logistyka przedsiębiorstw
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Podatki i finanse publiczne
- Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
- Ekonomika rynku nieruchomości
- Logistyka międzynarodowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja na studia przebiega w trzech etapach:

1. Pierwszy kontakt z Uczelnią: telefonicznie, e-mailowo, osobiście, poprzez stronę internetową.

2. Spotkania orientacyjne: uczniów zapraszamy na spotkania w ramach Dni Otwartych, Święta Uczelni, corocznej Inauguracji roku akademickiego lub spotkań indywidulanych.

3. Rejestracja w systemie e-rekrutacja oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

* podanie do Rektora
* CV Europass
* oryginał świadectwa dojrzałości
* kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię),
* cztery fotografie o wymiarach 35mm x 45mm,
* zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
* w przypadku osób niepełnosprawnych zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności
* dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Skompletowane dokumenty powinny być złożone w białej kartonowej wiązanej teczce biurowej, na której należy podać: nazwisko, imię, adres zamieszkania z numerem kodu /w lewym rogu teczki.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja rozpoczyna się od 1.06.2012 roku

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
tel. +48 34 368 42 48/83
tel. kom. 607 603 004
e-mail: dziekanatap@ap.edu.pl