Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA LICENCJACKIE

Specjalność: zarządzanie organizacjami


Współczesne organizacje działają w warunkach turbulentnej i globalnej sytuacji gospodarczej, dlatego też zarządzanie nimi wymaga nie tylko zdobycia szerokiej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności.

Studenci specjalności Zarządzanie organizacjami zdobędą wiedzę teoretyczną
i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Absolwenci specjalności będą wykazywali umiejętności zarządzania współczesnymi organizacjami, których działalność będzie charakteryzowała elastyczność w kontekście dynamicznych zmian otoczenia. Absolwenci będą również dobrze przygotowani
do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, budżetowych oraz do kierowania własną działalnością gospodarczą.

Specjalizacja: zarządzanie finansami przedsiębiorstw


Działalność przedsiębiorstw w ramach gospodarki stwarza możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy z dziedziny zarządzania finansami. W każdym czasie podejmowane są decyzje mające istotne znaczenie nie tylko dla jego bieżącego funkcjonowania, ale także
w perspektywie długoterminowej. Możliwość wpływania na konkurencyjność przedsiębiorstwa, poprzez wykorzystywanie efektywnych instrumentów finansowania
i narzędzi zabezpieczania przed ryzykiem, to tylko niektóre aspekty charakterystyczne dla kreowania wartości dodanej przez osoby odpowiedzialne za finanse podmiotu gospodarczego.

Specjalizacja Zarządzanie finansami przedsiębiorstw umożliwia pozyskanie niezbędnych informacji do kontynuowania rozwoju w zakresie analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, podejmowania decyzji inwestycyjnych, możliwości zarządzania źródłami finansowania w przedsiębiorstwie na rzecz efektywnego lokowania kapitału w aktywa, umożliwiając przedsiębiorstwu rozwój, a jego właścicielom adekwatne rezultaty ekonomiczne. Studenci specjalizacji winni nabyć umiejętności niezbędne
do sprawnego podejmowania decyzji bieżących i strategicznych, a także analizowania decyzji zarządczych. Celem specjalizacji jest także umożliwienie zrozumienia ryzyka w działalności podmiotu gospodarczego, tak w ramach zarządzania składnikami majątku, jak również
w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania. Wiedza ta może być użyteczna w kierowaniu przedsiębiorstwami, w działalności operacyjnej banków, jak również branży doradczej
i szeroko rozumianej działalności pośrednictwa finansowego.

Specjalizacja: zarządzanie logistyką


Logistyka odgrywa dzisiaj istotną rolę w całej gospodarce. O logistyce można mówić
i rozpatrywać ją na poziomie przedsiębiorstwa, grupy firm, sektorów gospodarki, regionów, kraju czy świata. W ostatnich latach zaczęły się pojawiać i silnie rozwijać różnorodne koncepcje menedżerskie postulujące powiązanie działań związanych z przepływem towarów, materiałów usług i informacji w celu kompleksowego zarządzania nimi. Współczesną gospodarkę cechuje coraz wyższy poziom globalizacji, co powoduje, że rośnie znaczenie stosowania nowoczesnych rozwiązań w sferze logistyki dystrybucji. W ramach nowoczesnego zarządzania łańcuchami dostaw coraz większego znaczenia nabierać będzie oparte na partnerstwie współdziałanie firm zaopatrzeniowych, produkcyjnych i usługowych czy dystrybucyjnych. Dla zarządzania tymi procesami niezbędna jest więc odpowiednia wiedza pozwalająca lepiej zrozumieć problemy: prowadzenia polityki zakupów, wyboru źródeł zakupu, organizacji dostaw, kształtowania poziomu zapasów, magazynowania, transportu, dystrybucji itp. Problemy logistyczne mają również miasta i aglomeracje (logistyka miejska), a coraz większego znaczenia nabiera logistyka odpadów. Gospodarka
w coraz szerszym stopniu potrzebować więc będzie dobrze przygotowanych w tym zakresie specjalistów.

Korzyści związane z podjęciem przez studenta edukacji na specjalizacji
Zarządzanie logistyką:

szybki rozwój branży logistycznej generuje duże zapotrzebowanie na specjalistów
w tej dziedzinie;
pozyskanie szerokiej wiedzy na temat zarządzania logistycznego;
poznanie koncepcji, metod i technik organizatorskich pozwalających wpływać
na efektywność realizowanych w przedsiębiorstwach procesów;
specjalista w tej dziedzinie może znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i firmach transportowych, spedycyjnych, hurtowniach, sieciach handlowych i innych jednostkach organizacyjnych świadczących usługi logistyczne;
wiedza z tego zakresu stanowi istotne uzupełnienie wiedzy zdobytej w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych realizowanych na kierunku zarządzanie.
Specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi

W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej o wartości przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej w największym stopniu decyduje kapitał intelektualny. Celem specjalizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przekazanie studentom wiedzy
i umiejętności związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w ramach organizacji: motywowaniem kadry i skutecznym wykorzystywaniem jej potencjału. Ważnym segmentem programu jest nowoczesna wiedza o zarządzaniu i motywowaniu personelu z uwzględnieniem czynnika zróżnicowania kulturowego w warunkach globalizacji. Program obejmuje także aspekty psychospołecznie i prawne zarządzania ludzkim kapitałem.

Specjalizacja: zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Specjalizacja Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie kształci kadry dla sektora usług turystycznych w kraju i zagranicą. Program nauczania uwzględnia wymogi FEDE
w dziedzinie kultury i obywatelstwa europejskiego (A), języka nowożytnego (B) i zawodowej (C+D) oraz ECDL w zakresie nauczania informatyki. Studenci specjalizacji Zarządzanie
w turystyce i hotelarstwie mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy w organizacjach sektora turystycznego.

Absolwent specjalizacji przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, posiada wiedzę merytoryczną i umiejętności z zakresu zarządzania
i organizacji gospodarką turystyczną oraz obsługi ruchu turystycznego. Zdobyta wiedza
i umiejętności praktyczne przygotowują do zdobycia uprawnień przewodnika, pilota wycieczek i opiekuna grup turystycznych (po zdaniu wymaganych egzaminów państwowych w uprawnionych instytucjach).

Specjalizacja: menedżer we współczesnej firmie

Zachodzące zmiany na rynku zmuszają współczesne firmy do ciągłego dostosowywania się do istniejących realiów. Dotyczy to przede wszystkim menedżerów, którzy powinni przełamywać skłonność do nieuniknionych w dzisiejszych czasach zmian, jak również wykorzystywać możliwości wynikające z ciągłego rozwoju nauki i techniki.

Specjalizacja Menedżer we współczesnej firmie umożliwia pozyskanie merytorycznej wiedzy, dzięki której absolwenci będą mogli aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania
i kształtowania strategii rozwoju firmy.

Absolwenci winni posiadać umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będą oni przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz do prowadzenia własnej działalności.

Specjalność: zarządzanie i marketing w nieruchomościach

Rozwój rynku nieruchomości w Europie stwarza możliwość podjęcia niezwykle interesującej oraz bardzo opłacalnej pracy. W tym celu niezbędne jest nabycie określonych umiejętności w zakresie efektywnego kierowania firmami aktywnymi w tym sektorze
i konkurowania na rynku. Specjalność Zarządzanie i marketing w nieruchomościach zapewnia zdobycie wiedzy, niezbędnej dla podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich, analityków rynku nieruchomości lub specjalistów w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami. Studenci specjalności nabywają umiejętności niezbędne do kierowania firmami deweloperskimi i budowlanymi, pracy w bankach i instytucjach finansowych, agencjach obrotu nieruchomościami, organach administracji publicznej, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej branży.


Specjalizacja: inwestowanie w nieruchomości

Oferta programowa na specjalizacji Inwestowanie w nieruchomości jest przeznaczona dla studentów planujących aktywność zawodową na rynku nieruchomości w sektorze inwestycyjnym. Kwalifikacje zawodowe nabyte w ramach kursów Komputerowe wspomaganie procesu projektowania oraz Nowoczesna architektura miejska pozwolą absolwentom stać się pełnoprawnymi partnerami projektantów w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentom angażować się, w charakterze specjalistów, w proces interdyscyplinarnego planowania inwestycji oraz uczestniczyć w tworzeniu studiów uwarunkowań rozwoju przestrzennego dla różnych jednostek terytorialnych. Absolwenci mogą podejmować się także zadań związanych
z doradztwem inwestycyjnym i tworzeniem prognoz rozwoju rynku nieruchomości.


Specjalizacja: marketing w nieruchomościach

Specyfika rynku nieruchomości sprawia, że implementacja narzędzi i technik marketingu w firmach uczestnikach rynku nieruchomości wymaga specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności. Dotyczy to szczególnie specyfiki działań promocyjnych i reklamowych, na które firmy ponoszą zazwyczaj wysokie nakłady.
W przypadku błędnych założeń lub nieprofesjonalnych działań nie owocują one jednak zadowalającymi rezultatami komunikacyjnymi. Wiedza z zakresu promocji i reklamy na rynku nieruchomości jest oferowana właśnie w ramach specjalizacji
Marketing w nieruchomościach. Jest ona powiązana z prezentacją form sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości jest bowiem silnie uwarunkowana procedurami prawnymi. Jednocześnie, w przypadku drogiego i skomplikowanego produktu jakim jest nieruchomość, jego prezentacja kupującemu powinna wykorzystywać cały wachlarz dostępnych wizualnych technik prezentacji, co bezpośrednio wiąże się z zarówno z reklamą, jak i ze sprzedażą osobistą. Absolwenci specjalizacji Marketing w nieruchomościach będą dobrze przygotowani do pracy w agencjach obrotu nieruchomościami, w bankach i w działach sprzedaży firm deweloperskich.

Specjalizacja: zarządzanie nieruchomościami

W świetle obowiązujących uregulowań prawnych cały zasób nieruchomości (oprócz zasobów ziemskich) wymaga profesjonalnego zarządu. Zawód zarządcy, obecnie licencjonowany, daje uprawnienia do wypełniania ustawowych obowiązków w tym zakresie. Wiedza oferowana na specjalizacji Zarządzanie nieruchomościamistanowi bazę do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w biurach zarządców, a także w jednostkach administracji terenowej. Wyposaża przyszłego absolwenta w cenne na rynku nieruchomości kompetencje, związane ze znajomością podstaw kosztorysowania oraz technicznych aspektów wiążących się z procesem zarządzania nieruchomościami. Interdyscyplinarna formuła specjalizacji pozwoli absolwentom podjąć pracę na stanowisku specjalisty już po ukończeniu pierwszego stopnia studiów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunki rekrutacji - strategia dostępu dla każdego
Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.

WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA I STOPNIA (wszytskie kierunki):

w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej mogą studiować wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które złożą komplet dokumentów.
w przypadku kierunku filologia kandydat obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat zostaje skierowany na 3 - letni, 3,5 - letni lub 4-letni system studiów.
osoby posiadające certyfikat z języka angielskiego: FCE, CAE, CPE oraz z języka niemieckiego: ZMP, ZOP, KDS lub zaświadczenie potwierdzające pozytywne zdanie egzaminu wstępnego na ten sam kierunek w innej uczelni wyższej, zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w teście i rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie powyższych dokumentów kandydat kierowany jest na 3-letni system studiów.
w przypadku kierunku zarządzanie i politologia kandydat przechodzi test ze znajomości języka angielskiego lub składa oświadczenie o podstawowej znajomości języka.
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, a przede wszystkim laureaci olimpiady międzynarodowej przyjmowani są na pierwszy rok studiów przez komisje rekrutacyjne w pierwszej kolejności.
szczegółowe zasady dotyczące przyjęcia laureatów międzynarodowej olimpiady języka angielskiego i niemieckiego organizowanej przez WSEH określa Regulamin wydany przez Kanclerza WSEH.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutacje na studia dwa razy w roku:
- od 1 czerwca do 25 września,
- od 2 listopada do 25 stycznia.

Opłaty

AAzwiń
Dostępne na wseh.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl