Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA MAGISTERSKIE

SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Specjalność Komunikacja w biznesie obejmuje uniwersalna wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych i utrwalania już istniejących, kreowania wizerunku firmy i marki, organizowania promocji i zarządzania sprzedażą. W ramach tej specjalności można zdobyć wiedzę jak budować kapitał społeczny firmy, a zwłaszcza jak budować zaufanie, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej kontaktach z otoczeniem. Mieści się tu także wiedza o budowaniu skutecznych programów lojalnościowych i umiejętności
z dziedziny Public Relations. Można tu poznać sposoby wykorzystania mediów, w tym także komunikacji multimedialnej i nauczyć się stosowania metod i technik negocjacji.

Absolwent może zostać menedżerem produktu/marki, specjalistą ds. kontaktów z klientami
w tym szczególnie z klientami kluczowymi, menedżerem ds. komunikacji marketingowej, może kierować komórkami PR, promocji, sprzedaży, a także personelu. Będzie kompetentnym negocjatorem w kontaktach z firmami zagranicznymi.

SPECJALNOŚĆ: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Specjalność psychologia w biznesie ma na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności psychologicznych wspierających sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją,
a w szczególności budowanie relacji z klientem, psychologię komunikacji, kierowanie zespołem oraz umiejętności interpersonalne. Program studiów obejmuje również wiedzę
w zakresie psychologicznych aspekty zarządzania zasobami ludzkimi oraz nowoczesnych metody i techniki negocjacji. Studia dają również możliwość doskonalenia własnych umiejętności psychospołecznych, zwłaszcza w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy predyspozycji osobowościowych.

Studia kształtują menedżerów w zakresie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów, coachów oraz przedsiębiorców chcących prowadzić własny biznes.

SPECJALNOŚĆ: LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w organizacjach, z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych. Program studiów pozwala również na dobycie wiedzy w zakresie usług logistycznych oraz zarządzania transportem i spedycją.

Studia pozwolą również wzmocnić indywidualną wiedzę i umiejętności menadżerskie uczestników oraz wykorzystać wspomniane elementy do zapewnienia satysfakcji partnerów w łańcuchu dostaw.

Specjalność Logistyka w biznesie kształtuje menedżerów logistyki, transportu oraz spedycji. Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie projektowania systemów logistycznych, a także zarządzania nimi przy wykorzystaniu systemów informatycznych i komunikacyjnych.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W OTOCZENIU WIELOKULTUROWYM (specjalność prowadzona w języku angielskim i/lub polskim)Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu planowania
i zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia wielokulturowego. W toku zajęć studenci poznają, strategie przedsiębiorstw wielokulturowych, istotę i znaczenie kultury organizacyjnej, oraz efektywnego zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne techniki i technologie w kontekście sprawnego zaspokajania potrzeb rynku. Program studiów ma na celu zdobycie pogłębionej wiedzy
z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi w warunkach konkurencji. Specjalność przygotowuje do sprawnego zarządzania istotą działalności wielokulturowej.

W rezultacie ukończenia specjalności zarządzanie przedsiebiostwem w otoczeniu wielokulturowym student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie działalności wielokulturowej przedsiębiorstwa oraz umiejętności w zakresie stosowanych
w tej sferze rozwiązań.

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA MIEJSKA I REGIONALNA

Specjalność Gospodarka miejska i regionalna dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania miastami i regionami na podstawie analizy procesów gospodarczych w ujęciu regionalnym i lokalny. Treści nauczania obejmują podstawy funkcjonowania gospodarki miejskiej i regionalnej, struktur tej gospodarki i ich związków z otoczeniem. Podstawą nauczania zarządzania miastem i regionem jest metodologia zarządzania strategicznego
i zarządzania publicznego oraz doświadczenia urbanistyki z zakresu planowania przestrzennego. Wiedza i umiejętności w ramach tej specjalności obejmuje także zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i analizę rynków regionalnych i lokalnych.

Specjalista w zakresie gospodarki miejskiej i regionalnej będzie dysponował wiedzą
o funkcjonowaniu gospodarki i środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy jako menedżer jednostek gospodarczych samorządu terytorialnego, agencji wspierania rozwoju lokalnego jako menedżer w firmach funkcjonujących na rynku nieruchomości i administracji publicznej. Specjalność ta kształci przyszłych liderów społeczności lokalnych i regionalnych kształtujących kompetentnie zagospodarowanie przestrzeni miast i regionów.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunki rekrutacji - strategia dostępu dla każdego
Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

kandydaci-absolwenci kierunku zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na podstawie złożenia wymaganych dokumentów,
kandydacilegitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnym innego kierunku niż zarządzanie z oceną co najmniej 3.5, przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na podstawie złożenia wymaganych dokumentów,
kandydacilegitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnym innego kierunku niż zarządzanie z oceną 3.0, zobowiązani są do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy określi Komisja Rekrutacyjna i poda do publicznej wiadomości wraz z pozostałymi informacjami o naborze.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutacje na studia dwa razy w roku:
- od 1 czerwca do 25 września,
- od 2 listopada do 25 stycznia.

Opłaty

AAzwiń
Dostępne na wseh.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl