Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA LICENCJACKIE

Specjalizacja nauczycielska

Zadaniem specjalizacji nauczycielskiej jest przygotowanie przyszłych nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stojących przed współczesną szkołą. Absolwent w trakcie studiów powinien nabyć przygotowanie
w następującym zakresie:

wiedzy ogólnofilologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych,
psychologii i pedagogiki,
dydaktyki przedmiotowej,
technologii informacyjnej,
zaawansowanej znajomości języka specjalności,
co najmniej średnio zaawansowanej znajomości języka obcego, innego niż język specjalności,
umiejętności posługiwania się narządem głosu,
znajomości tematyki dotyczącej integracji europejskiej.
Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne planowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, indywidualizację procesu nauczania oraz skuteczne pełnienie funkcji wychowawczych. Poza tym absolwent powinien być gotowy do współpracy z pozaszkolnym środowiskiem uczniów oraz do podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu. Powinien samodzielnie planować i oceniać działania mające na celu podwyższenie jakości własnej pracy, wyrażać gotowość do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Specjalizacja lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowania na międzynarodowym rynku pracy i rosnące zainteresowanie językiem hiszpańskim, który, jak wiadomo, zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem użytkowników. Nowoczesny program zajęć pozwala studentom rozwinąć kompetencje językowe oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza. Orientuje go również w sytuacji polityczno-kulturowej krajów z angielskiego lub niemieckiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Program zajęć w ramach lingwistyki stosowanej, tematyka, zakres i układ przedmiotów, zostały przygotowane tak, by w jak najbardziej efektywny sposób rozwijać kompetencje językowe i zawodowe studentów oraz ich wiedzę ogólną.

Na pierwszym etapie studiów szczególny nacisk kładziony jest na doskonalenie znajomości języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz intensywną naukę języka hiszpańskiego. Podział zajęć na bloki (gramatyka praktyczna, praca z tekstem, konwersacje, sprawności zespolone, fonetyka) pozwala na efektywne rozwijanie i doskonalenie poszczególnych kompetencji. Etap drugi obejmuje przygotowanie do pracy w charakterze tłumacza zarówno, pisemnego jak i ustnego. Obszerny blok zajęć praktycznych o charakterze przekładowym z języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz hiszpańskiego daje możliwość poznania specyfiki zawodu oraz technik pracy z tekstem w języku obcym. Studenci pracując m.in. na oryginalnych dokumentach o charakterze użytkowym (prawnych, technicznych, handlowych) rozwijają nie tylko umiejętności w zakresie angielskiego lub języka niemieckiego oraz hiszpańskiego języka specjalistycznego, ale również kompetencje tłumaczeniowe.

Absolwent specjalizacji lingwistyka stosowna powinien być przygotowany do kompleksowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu tłumacza. W czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

wiedzy ogólnofilologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych,
zaawansowanej znajomości języka specjalności,
umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych.
Takie przygotowanie powinno pozwolić absolwentowi na skuteczne organizowanie warsztatu tłumacza oraz podejmowanie współpracy ze środowiskiem zawodowym.

Specjalizacja film i media

Absolwent specjalizacji film i media posiada specjalistyczną wiedzę o założeniach teoretycznych kultury wizualnej, o sztuce filmowej w krajach Ameryk, Europy i innych regionach świata oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej.

W czasie studiów absolwent zetknie się również z praktycznymi możliwościami produkcji krótkich filmów w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych i reklamowych).

Absolwent studiów pierwszego stopnia:

potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o mediach i filmie, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co jest ogromnie ważnym czynnikiem przy praktycznej produkcji obrazów dla potrzeb filmu i mediów,
nabył interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,
posiada umiejętności umożliwiające pracę w wydawnictwach filmowych, redakcjach czasopism na temat filmu i mediów, środkach masowego przekazu i sektorze usług wymagających dobrej znajomości kultury wizualnej,
po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) potrafi zastosować swoją wiedzę w celu wzbogacenia oferty pedagogicznej o aspekty kultury wizualnej w danym kraju,
po ukończeniu specjalności potrafi zastosować praktyczne aspekty edukacji do organizacji retrospektyw filmowych, festiwali i do produkcji krótkich filmów na potrzeby małego biznesu lub też do pracy przy produkcji filmów.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalizacja biznesowa z elementami zarządzania

Specjalizacja biznesowa z elementami zarządzania kształci ekspertów z dziedziny biznesu posiadających umiejętność posługiwania się językami obcymi. Absolwent tejże specjalizacji w czasie studiów powinien nabyć przygotowanie w następującym zakresie:

wiedzy ogólno filologicznej: językoznawstwa, literatury, kultury krajów obszarów języków kierunkowych,
zaawansowanej znajomości języka specjalności,
umiejętności translatorskich, pozwalających na umiejętne przeprowadzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w szczególności tłumaczeń w biznesie,
umiejętności dotyczących języka polskiego, m.in. sprawnego posługiwania się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej, pracy redakcyjnej nad tekstem własnym i cudzym, prowadzenie korespondencji, skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji i negocjacjach, aktywne i krytyczne słuchanie,
psychologii i etykiety dotyczącej biznesu,
komunikacji międzykulturowej w biznesie,
posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystania w pracy tłumacza, m.in. użycia edytora tekstu, słowników internetowych,
znajomości drugiego języka obcego innego niż język specjalności,
podstawowe znajomości z zakresu zarządzania i marketingu.
Takie przygotowanie pomoże absolwentowi dokonać właściwego wyboru zawodu. Absolwent tej specjalizacji może zostać tłumaczem lub organizatorem i propagatorem kultury obszaru języka kierunkowego. Może również podjąć pracę w różnych sektorach działalności gospodarczej, takich jak turystyka, hotelarstwo lub placówki unijne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji - strategia dostępu dla każdego
Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.


WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA I STOPNIA (wszytskie kierunki):

w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej mogą studiować wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które złożą komplet dokumentów.
w przypadku kierunku filologia kandydat obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat zostaje skierowany na 3 - letni, 3,5 - letni lub 4-letni system studiów.
osoby posiadające certyfikat z języka angielskiego: FCE, CAE, CPE oraz z języka niemieckiego: ZMP, ZOP, KDS lub zaświadczenie potwierdzające pozytywne zdanie egzaminu wstępnego na ten sam kierunek w innej uczelni wyższej, zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w teście i rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie powyższych dokumentów kandydat kierowany jest na 3-letni system studiów.
w przypadku kierunku zarządzanie i politologia kandydat przechodzi test ze znajomości języka angielskiego lub składa oświadczenie o podstawowej znajomości języka.
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, a przede wszystkim laureaci olimpiady międzynarodowej przyjmowani są na pierwszy rok studiów przez komisje rekrutacyjne w pierwszej kolejności.
szczegółowe zasady dotyczące przyjęcia laureatów międzynarodowej olimpiady języka angielskiego i niemieckiego organizowanej przez WSEH określa Regulamin wydany przez Kanclerza WSEH.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutacje na studia I stopnia (licencjackie) dwa razy w roku:
- od 1 czerwca do 25 września,
- od 2 listopada do 25 stycznia.

Opłaty

AAzwiń
http://wseh.pl/studia-i-stopnia-2.html

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl