Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Politologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Kolegium Nauk Społecznych oferuje studia na kierunku politologia na następujących specjalnościach:

specjalność: bezpieczeństwo krajowe i lokalne - studia przygotowujące specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kompetentnych fachowców w zakresie ochrony osób i mienia.

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia łączą w sobie problematykę z zakresu nauk społecznych, ochrony praw człowieka, systemu działań antykryzysowych, ochrony instytucjonalnej czy zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej. Studenci zgłębiają problematykę bezpieczeństwa współczesnego świata z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego, społecznego i kulturowego. Absolwent będzie swobodnie poruszał się po problematyce związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym, międzynarodowym, ekologicznym czy bezpieczeństwem imprez masowych. Nabędzie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej związane z prowadzeniem negocjacji oraz rozwiązywaniem konfliktów, a także zachowaniem zasad etycznych w życiu i pracy zawodowej. Będzie rozumiał i umiał stosować oraz analizować procedury, a także uwarunkowania prawne, znał zasady funkcjonowania państwowych i prywatnych podmiotów bezpieczeństwa. Uzyska niezbędną wiedzę w zakresie kreowania szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zapozna się z podejmowaniem działań przez jednostki specjalne wojska i policji oraz oddziały antyterrorystyczne, a także rozwinie sprawność psychoruchową w zakresie samoobrony, taktyki i technik interwencji i wyszkolenia strzeleckiego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności posiada umiejętności i kompetencje umożliwiające planowanie i zarządzanie akcjami z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania bieżącą komunikacją pomiędzy służbami ratowniczymi, a organami administracji publicznej i innymi podmiotami, a także opracowywania i realizowania politycznych procesów decyzyjnych dotyczących kwestii wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa państwa. Oprócz tego studia przygotowują absolwenta do wykonywania pracy polegającej na przygotowywaniu oraz zarządzaniu akcjami zabezpieczenia imprez masowych oraz ochrony osób i mienia.

Obszary zatrudnienia:
Studia przygotowują do pracy w sektorze publicznym, ze szczególnym ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za problematykę bezpieczeństwa (Policja, Straż Miejska, Wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Regionalne Centra Zarządzania Antykryzysowego). Dają również przygotowanie odpowiednie do podjęcia pracy w sektorze prywatnym jako specjalista ds. bezpieczeństwa i działania antykryzysowego. Studia przygotowują również do podjęcia pracy w agencjach ochrony osób i mienia.

specjalność: dziennikarstwo i public relations - specjalność przygotowująca specjalistów w zakresie analizy i przekazu informacji oraz kreowania wizerunku.

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia składają się z dwóch zasadniczych bloków przedmiotów: podstawowych i kierunkowych oraz specjalizacyjnych. Przedmioty podstawowe i kierunkowe pozwalają absolwentom nabyć gruntowną wiedzę dotyczącą mechanizmów towarzyszących życiu politycznemu społeczeństw współczesnych, funkcjonowania systemów politycznych oraz organizacji systemu administracji publicznej. W grupie tej znajdują się także przedmioty odnoszące się do całokształtu zjawisk społecznych, jak również takie, które przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w dowolnej instytucji publicznej lub przedsiębiorstwie prywatnym.

Grupa przedmiotów specjalizacyjnych pozwala nabyć absolwentowi wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w mediach lub obsłudze public relations. Grupa ta obejmuje blok zajęć poświęconych nabywaniu umiejętności prawidłowego posługiwania się słowem pisanym i mówionym, kompetencji dziennikarskich w zakresie różnorakich gatunków (news, reportaż, publicystyka, komentarz polityczny), umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także kreatywnego myślenia, budowania i wdrażania strategii marketingowych i reklamowych, obsługi public relations produktów, osób i instytucji. Kadra naukowa obejmuje zarówno specjalistów w zakresie nauk politycznych, jak i osoby posiadające długoletnie doświadczenie pracy w mediach i reklamie.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności jest człowiekiem dysponującym dogłębną wiedzą w zakresie zjawisk społecznych i politycznych zachodzących w otaczającym go świecie. Potrafi odpowiednio ocenić i poddać stosownej analizie decyzje podejmowane przez władze publiczne, jak również wykorzystać tę wiedzę oraz umiejętności w sposób praktyczny, tj. do realizacji funkcji zawodowych. Umiejętności te obejmują zarówno praktyczną zdolność analizy i przekazywania informacji (aspekt dziennikarski), jak i umiejętność oddziaływania na otoczenie społeczne w celu kreowania wizerunku osób i instytucji (aspekt public relations).

Obszary zatrudnienia:
Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy:
w mediach,
w agencjach reklamowych,
w agencjach public relations,
w instytucjach publicznych (rzecznictwo prasowe, obsługa public relations),
w dowolnym przedsiębiorstwie działającym na rynku (ze szczególnym uwzględnieniem dużych korporacji obsługa public relations, marketing).

specjalność: ochrona zdrowia i pomoc społeczna - studia kształcące specjalistów w zakresie zarządzania publicznego.

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w ośrodkach i placówkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, w palcówkach wychowawczych, administracji służby zdrowia oraz w jednostkach ubezpieczeń społecznych. Kształcą specjalistów posiadających kompetencje i umiejętności niezbędne do diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom współczesnej cywilizacji oraz realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny łącząc w sobie problematykę z zakresu nauk społecznych, nauk o zdrowiu, a także prawa i medycyny.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent specjalności jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest zarządzanie publiczne. Będzie posiadał umiejętności związane z podejmowaniem działań mających na celu integrację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz będzie przygotowany do funkcjonowania w instytucjach zajmujących się dystrybucją świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem opieki zdrowotnej. Posiądzie także umiejętności związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Nabędzie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej związane z prowadzeniem negocjacji oraz rozwiązywaniem konfliktów, a także zachowaniem zasad etycznych w życiu i pracy zawodowej. Posiądzie praktyczne umiejętności z zakresu organizacji ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Jest również osobą dobrze zorientowaną w specyfice działania podmiotów sektora społecznego zaangażowanych w realizowanie zadań polityki społecznej.

Obszary zatrudnienia:
Studia przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach administracji rządowej i samorządowej w działach zajmujących się organizacją ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Dają również kompetencje pozwalające na zatrudnienie w administracji placówek udzielających świadczenia zdrowotne, lub też specjalizujące się w usługach socjalnych (publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, hospicja itp.). Absolwent jest również przygotowany do podjęcia pracy w sektorze organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej (dynamicznie rozwijający się obszar tzw. organizacji pożytku publicznego).

specjalność europejska - specjalność kształcąca fachowców w obszarze stosunków międzynarodowych oraz specjalistów w zakresie prawa i funduszy unijnych.

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia umożliwiają podjęcie pracy we wszystkich instytucjach rządowych i pozarządowych oraz organizacjach związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Osoby studiujące tę specjalność przygotowywane są do działalności w sferze szeroko rozumianej polityki w relacji Polska - Europa. W programie zawarty jest przegląd tendencji w rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym Europy Zachodniej, a także zagadnienia dotyczące przemian, jakie dokonują się w Europie Środkowej i Wschodniej. W efekcie absolwent tej specjalności powinien uzyskać przejrzysty obraz sytuacji międzynarodowej Polski na tle Europy. Oprócz tego studia przekazują także podstawowe umiejętności związane z praktycznym wymiarem integracji europejskiej (fundusze unijne oraz możliwości pozyskiwania środków; dostosowywanie struktury organizacyjnej oraz działań różnych podmiotów i instytucji do wymogów unijnego prawa).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest osobą posiadającą fachową wiedzę w zakresie genezy, przebiegu oraz perspektyw procesu integracji europejskiej. Sprawnie porusza się w zawiłościach unijnych instytucji decyzyjnych oraz przepisach prawa unijnego oraz szerzej stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Potrafi w praktyczny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę identyfikując możliwości pozyskiwania funduszy unijnych oraz przygotowując i wdrażając procesy dostosowywania organizacji i funkcjonowania firm i instytucji do wymogów unijnego prawa.

Obszary zatrudnienia:
Zdobyte w czasie studiów wykształcenie pozwoli absolwentom specjalności europejskiej podjąć zatrudnienie:
1. jako pracownik lub doradca organizacji międzynarodowych,
2. jako członek korpusu administracyjnego instytucji Unii Europejskiej,
3. jako doradca od spraw stosunków międzynarodowych w organach administracji publicznej i firmach prywatnych,
4. jako pracownik placówek dyplomatycznych,
5. jako specjalista ds. prawa unijnego i funduszy unijnych.

specjalność: polityka społeczna - studia przygotowujące do pracy w charakterze specjalisty od przygotowywania i wdrażania programów polityki społecznej.

Ogólna charakterystyka studiów:
Studia przekazują wiedzę dotyczącą przyczyn i przejawów problemów i kwestii społecznych, sposobów zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych. Absolwent zdobywa także kompetencje w zakresie znajomości instrumentów prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadań
i funkcjonowania instytucji aktywnych w tym obszarze.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada umiejętności zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną. Jest kompetentny w zakresie metod udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, opracowywania projektów socjalnych i ewaluacji interwencji.

Obszary zatrudnienia:
Absolwent przygotowany jest do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji - strategia dostępu dla każdego
Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.


WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA I STOPNIA (wszytskie kierunki):

w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej mogą studiować wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które złożą komplet dokumentów.
w przypadku kierunku filologia kandydat obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat zostaje skierowany na 3 - letni, 3,5 - letni lub 4-letni system studiów.
osoby posiadające certyfikat z języka angielskiego: FCE, CAE, CPE oraz z języka niemieckiego: ZMP, ZOP, KDS lub zaświadczenie potwierdzające pozytywne zdanie egzaminu wstępnego na ten sam kierunek w innej uczelni wyższej, zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w teście i rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie powyższych dokumentów kandydat kierowany jest na 3-letni system studiów.
w przypadku kierunku zarządzanie i politologia kandydat przechodzi test ze znajomości języka angielskiego lub składa oświadczenie o podstawowej znajomości języka.
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, a przede wszystkim laureaci olimpiady międzynarodowej przyjmowani są na pierwszy rok studiów przez komisje rekrutacyjne w pierwszej kolejności.
szczegółowe zasady dotyczące przyjęcia laureatów międzynarodowej olimpiady języka angielskiego i niemieckiego organizowanej przez WSEH określa Regulamin wydany przez Kanclerza WSEH.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutacje na studia dwa razy w roku:
- od 1 czerwca do 25 września,
- od 2 listopada do 25 stycznia.

Opłaty

AAzwiń
Informacje na wseh.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl