Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej

ul.Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała
woj.śląskie
tel. (33) 816 51 69/70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite

Kierunek: Filologia germańska - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA MAGISTERSKIE

Specjalność przekładoznawstwo

Przekładoznawstwo to interdyscyplinarna nauka humanistyczna zajmująca się problematyką tłumaczenia. Charakterystyczną cechą tej dziedziny jest wielość różnych ujęć tematu, a co za tym idzie wiele konkurujących ze sobą i uzupełniających się teorii tłumaczenia. Kandydaci wybierający tę specjalność będą poznawać istniejące formy przekładu np. tłumaczenie specjalistyczne, tekstów literackich, kulturowe. Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności przekładoznawstwo:

zna język na poziomie C2 ESOKJ (konwersacja, rozumienie tekstu, język pisany, tłumaczenie),
posiada umiejętność redagowania tekstów na poziomie akademickim (academic writing, creative writing),
jest przygotowany do każdej pracy w której ceni się znajomość języków, samodzielność myślenia, szerokie horyzonty,
posiada rozległą wiedzę o języku, literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego (interpretacja współczesnej literatury brytyjskiej i amerykańskiej, współczesna kultura Wielkiej Brytanii i USA),
przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w biurach tłumaczeń, sektorze turystycznym, działach współpracy z zagranicą, instytucjach odpowiedzialnych za popularyzację wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych itp.

Specjalność język niemiecki w biznesie

Zadaniem programu jest wprowadzenie studenta w problematykę biznesową, która znajduje odzwierciedlenie w języku. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w podmiotach gospodarczych mających powiązanie z zagranicą, mogą prowadzić korespondencję, negocjacje oraz debaty w języku angielskim lub języku niemieckim. Oprócz wysokich kompetencji językowych, które przekładają się na biegłą znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego absolwent posiada również wiedzę związaną z zagadnieniami biznesu, co zapewnia studentowi orientację w tej sferze (psychologia zarządzania, nowoczesne metody marketingowe, zarządzanie międzykulturowe).

Studia te dają również rozległe możliwości zatrudnienia nie tylko w charakterze specjalisty języka biznesu, lecz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest doskonała znajomość języków obcych w mowie i piśmie wraz z odpowiednią modalnością czy też fleksybilnością przy szybkim przechodzeniu z języka ojczystego na język obcy (tłumaczenie tekstów biznesowych). Dodatkowo praktyka zawodowa odbywana w trakcie studiów pozwala na wykorzystanie kompetencji studenta w pracy zawodowej, doskonaląc umiejętność gromadzenia, przetwarzania, przekazywania informacji oraz współdziałania w zespole pracowniczym.

Specjalność nauczycielska

Zasadniczym zadaniem programu nauczycielskiego jest przygotowanie absolwentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej we wszelkiego typu szkołach, placówkach edukacyjnych oraz instytucjach związanych z kształceniem językowym. Dzięki wszechstronnej wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych, językoznawstwa, a także literaturoznawstwa i kulturoznawstwa absolwenci specjalności nauczycielskiej są również wszechstronnie przygotowani do pracy we wszystkich innych zawodach wymagających wiedzy i umiejętności filologicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia:

zna język na poziomie C2 ESOKJ (konwersacja, rozumienie tekstu, język pisany, praca z tekstem, tłumaczenie),
potrafi pracować z Europejskim portfolio językowym m. in. przygotowuje do samodzielnego formułowania celów nauczania i uczenia się (dydaktyka przedmiotowa),
wdraża do samodzielności (dydaktyka przedmiotowa) w rozwijaniu kompetencji lingwistycznej (wstęp do leksykografii, wstęp do semantyki, tekstologia, leksykologia) i międzykulturowej (interpretacja współczesnej literatury brytyjskiej, interpretacja współczesnej literatury amerykańskiej, teorie literatury, kulturowe aspekty komunikacji językowej, metodologiczna analiza tekstu literackiego, wybrane zagadnienia z kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, analiza i interpretacja tekstów literatury niemieckojęzycznej),
rozwija strategie uczynienia się w celu całożyciowego uczenia się (dydaktyka przedmiotowa, psychologia, wykład monograficzny),
zna drugi język obcy na poziomie B2,
potrafi krytycznie ocenić narzędzia i metody technologii informacyjnej, przygotować uczniów do aktywnego i właściwego korzystania z niej oraz praktycznie ją zastosować w realizacji projektów interdyscyplinarnych m.in. CLiL (dydaktyka przedmiotowa),
potrafi przeprowadzić na użytek praktyki klasowej i szkolnej badania w działaniu (metodologia badań językoznawczych, seminarium magisterskie),
potrafi samorefleksyjnie podejść do procesu nauczania oraz animować pracę nad własnym rozwojem,
potrafi rozpoznać źródła stereotypów, uprzedzeń oraz mitów zakłócających rozwój jednostki,
wdraża efekty kształcenia pedagogicznego w praktyce.
Specjalność literaturoznawcza

Zadaniem programu literaturoznawczo-kulturoznawczego jest zapoznanie studentów z dorobkiem kulturowym i literackim krajów anglo- i niemieckojęzycznych, wprowadzenie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z komunikacją językową w różnych kontekstach oraz przygotowanie ich do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w środkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, internet), biurach tłumaczeń, sektorze turystycznym, komórkach PR, działach współpracy z zagranicą, agencjach copywriterów, komórkach administracji lokalnej i państwowej, instytucjach odpowiedzialnych za popularyzację wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, wydawnictwach, itp. Absolwent programu literaturoznawczego jest w pełni przygotowany do spełniania roli pośrednika międzykulturowego i międzyjęzykowego, posiadając wszechstronną wiedzę humanistyczną. Ważnym celem programu jest wykształcenie nawyków myślenia i działania, które umożliwią sprawne komunikowanie się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastyczne dostosowanie się absolwenta do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka obcego i kultury z nim związanej.

Specjalność film i media

Absolwent studiów drugiego stopnia:

posiada wszechstronną wiedzę o kulturze wizualnej, filmie i mediach, o sztuce filmowej, jej historii i głównych kierunkach rozwoju w krajach Ameryki Północnej, Europy i innych regionach świata oraz dogłębną wiedzę w zakresie mediów i kultury wizualnej w obrębie rzeczywistości wirtualnej,

potrafi samodzielnie wydawać opinie zawodowe na temat zagadnień związanych
z filmoznawstwem w zakresie jaki został mu przekazany w czasie studiów, podejmować samodzielne decyzje dotyczące działań zawodowych w miejscu przyszłej pracy zawodowej (redakcja czasopism, biuro tłumaczeniowe zajmujące się tematyką filmu i mediów, studia filmowe) oraz przekazywać informacje zarówno specjalistom jak i niespecjalistom w sposób klarowny i dostosowany do poziomu ich kompetencji,

nabył umiejętność organizowania pracy grupowej i z czasem objęcia stanowisk kierowniczych po uzupełnieniu edukacji o elementy wiedzy z zakresu nauk
o zarządzaniu,

opanuje, w trakcie trwania studiów, praktyczną produkcję krótkich filmów
w formacie video, co da mu możliwość ubiegania się o pracę w instytucjach
o profilu wizualnym (produkcja filmów długometrażowych, dokumentalnych
i reklamowych),

wdraża nowe słownictwo angielskie związane z kulturą wizualną i z procesem analizy i interpretacji obrazów filmowych, telewizyjnych i tych, które tworzy się na potrzeby rzeczywistości wirtualnej,

nabędzie interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,

po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) umie zastosować swoją wiedzę do kompleksowego nauczania aspektów kultury wizualnej w danym kraju,

jest świetnie przygotowany, dzięki wielokulturowemu aspektowi tej specjalności, do funkcjonowania w kulturowo heterogenicznym świecie, w którym otwartość wobec innych języków i kultur jest warunkiem profesjonalnego funkcjonowania.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Warunki rekrutacji - strategia dostępu dla każdego
Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w artykule 169, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez Uczelnię. Oznacza to, że Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków w zarządzeniu Rektora Uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym.
W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów, którzy nie potrafią sprostać wymaganiom Uczelni. Wówczas takim studentom Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA

Wstęp na studia do Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej jest wolny, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zapisanych w art. 169, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustalonych przez uczelnię. Przyjęcie kandydatów następuje w ramach limitów przyjęć ustalonych w zarządzeniu Rektora uczelni - decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym. W przypadku kierunku filologia kandydat obowiązkowo przechodzi test i rozmowę kwalifikacyjną z języka kierunkowego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Na podstawie uzyskanego wyniku kandydat kierowany jest na 2-letni, 2,5-letni lub 3-letni system kształcenia. Specjalność nauczycielska w ramach studiów II stopnia przeznaczona jest dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność angielska lub niemiecka, o specjalizacji nauczycielskiej.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna prowadzi rekrutacje na studia dwa razy w roku:
- od 1 czerwca do 25 września,
- od 2 listopada do 25 stycznia.

Opłaty

AAzwiń
Dostępne na wseh.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat:

FILOLOGIA
tel. (33) 816 51 69/70 wew. 21
e-mail: filologia@wseh.pl

ZARZĄDZANIE, POLITOLOGIA
tel. (33) 816 51 69 wew. 31
e-mail: zarzadzanie@wseh.pl
politologia@wseh.pl