Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul.Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 663-62-64
fax. (61) 663-62-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Szkoła Tłumaczy

Kategoria: Filologia

Czas trwania (semestry): 4

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego (Język angielski i Język niemiecki)

Celem studiów jest kształcenie osób, które pragną profesjonalizować swoje zainteresowania związane z przekładem z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego. Zawód tłumacza od wielu lat cieszy się niezmienną popularnością. Tacy specjaliści są poszukiwani przez firmy międzynarodowe i instytucje prawne, obecnie znajdują też zatrudnienie w administracji publicznej Unii Europejskiej.

Adresatami Szkoły Tłumaczy są absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia filologii angielskiej, germańskiej, lingwistyki oraz innych uczelni, jeśli opanowali język angielski lub niemiecki na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Nauka obejmuje 2 lata (4 semestry). Zajęcia będą prowadzić aktywni na rynku międzynarodowym i krajowym, profesjonalni tłumacze - dydaktycy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Kandydaci na Studia Podyplomowe w zakresie tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz formularz zgłoszeniowy.
Składają również dokument poświadczający znajomość języka obcego lub przystępują do egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowania znajomości tego języka.

Część I kwalifikacji

Test pisemny ma na celu sprawdzenie znajomości języka obcego. W przypadku kandydatów do programu dwujęzycznego, którzy nie przedstawili odpowiednich certyfikatów językowych - przeprowadzony zostanie również test z drugiego języka obcego.

Kandydaci którzy ukończyli filologię angielską, germańską, lingwistykę stosowaną lub kolegium języków obcych są zwolnieni z I części egzaminu sprawdzającego poziom zaawansowana języka obcego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. ze zdawania egzaminu wstępnego z języka obcego zwolnione są osoby legitymujące się następującymi certyfikatami potwierdzającymi znajomość języków obcych:

Język angielski

a) Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University, ocena A, B lub C (nie starszy niż 3 lata);
b) Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University, ocena A, B lub C;
c) TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem powyżej 213 pkt - dawne 550 pkt z testu, najmniej 4,5 pkt z pracy pisemnej TWE, i najmniej 50 pkt z egzaminu ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton USA;

Język niemiecki

a) Das Kleine Deutsche Sprachdiplom ( KDS), Goethe Institut;
b) Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe Institut;
c) Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS), Goethe Institut.
Część II kwalifikacji - obejmuje wszystkich kandydatów

Kandydaci przystępują następnie do egzaminu obejmującego:
napisanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat w języku polskim (ok. 400-450 słów)
test z wiedzy o kraju danego obszaru językowego
rozmowę z komisją na aktualne tematy społeczne, polityczne, kulturalne; w trakcie rozmowy kandydat może zostać poproszony o przejście na język obcy, odczytanie fragmentu tekstu i streszczenie go w tym samym lub w innym języku lub przetłumaczenie krótkiej wypowiedzi jednego z członków komisji na język ojczysty lub obcy.

Na podstawie wyników wszystkich części egzaminu komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 1 sierpnia do 31 października 2012r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dopełnić wszystkich formalności

Opłaty

AAzwiń
Szkoła Tłumaczy

opłata semestralna w kwocie 2600 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Biuro Kształcenia studiów I stopnia

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P505)
61-823 Poznań

tel. +48 61 663 62 92

biuro.ksztalcenia@wsjo.pl

CZYNNE:
poniedziałek -nieczynne
wtorek -12.30 - 15.00
środa - nieczynne
czwartek - 12.30 - 15.00
piątek - 11.30 - 17.00
sobota 7.30-13.30


Biuro Kształcenia Studiów II stopnia, Studiów Podyplomowych i Europeistyki

ul. Piekary 5 (V piętro, pok. P509)
61-823 Poznań
nr tel.: +48 61 667 57 66
bkmgr@wsjo.pl
CZYNNE:
wtorek 12.30-15.00
czwartek 12.30-15.00
piątek 11.30-17.00
sobota 7.30-13.30