Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku (SWPW) to uczelnia o profilu praktycznym kształcąca na wysokim, europejskim poziomie. Dokłada wszelkich starań, by sprostać wymaganiom regionalnego i krajowego rynku pracy. Jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Polsce. Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców dokładamy wszelkich starań, aby w programach studiów w sposób komplementarny łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Do procesu edukacji cały czas wprowadzamy nowoczesne metody i formy nauczania. Losy naszych Absolwentów to najlepsza rekomendacja naszej Uczelni. Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobyli oni ciekawą i rozwijającą pracę. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest uczelnią otwartą, ze zrozumieniem podchodzącą do potrzeb wszystkich środowisk. Troską otaczamy studentów z ośrodków wymagających wsparcia społecznego, osoby niepełnosprawne, a także utalentowaną młodzież.

Filie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku istnieją odpowiednio: w Wyszkowie - od 1998 roku, w Iławie - od 1999 roku. Początkowo funkcjonowały na prawach wydziałów zamiejscowych. W 2001 roku Szkoła, jako jedna z pierwszych uczelni niepaństwowych w Polsce, otrzymała decyzję zezwalającą na przekształcenie wydziałów zamiejscowych w filie.

ISO 9001:2000

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała w 2001 r. międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001.

Baza lokalowa

Istotnym elementem w zakresie dbałości o komfort studiowania jest niewątpliwie baza lokalowa, jaką posiada Uczelnia. W przypadku SWPW stanowi ona ponad 30.000 m2. Jest to zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka, jednego z najstarszych miast w Polsce. Płock znajduje się blisko Warszawy (1 godzina jazdy). Ma świetne połączenie z największymi centrami w kraju.

Uczelnia dysponuje nowoczesnym akademikiem. Dwu,trzy-osobowe pokoje wyposażone są w podłączenia internetowe. W akademiku znajdują się dobrze wyposażone kuchnie oraz kluby studenckie.

SWPW to jedna z nielicznych w Polsce uczeni niepaństwowych, która posiada własne Centrum Sportowo-Rekreacyjne o powierzchni zabudowy 3356 m2.

Biblioteka naukowa położona jest się na terenie kampusu. Znajdują się w niej czasopisma krajowe i zagraniczne oraz bogaty księgozbiór. Są także wydawnictwa elektroniczne oraz multimedialne. Biblioteka ma sztywne łącze internetowe.

Patron i Medal

Paweł Włodkowic, patron Uczelni, urodził się w Brudzeniu nad Skrwą ok. 1370 roku. Zmarł w 1435 roku. Był Kanonikiem Płockim, prawnikiem, pisarzem i dyplomatą. Rektorem Akademii Krakowskiej, posłem króla polskiego na Sobór w Konstancji. Zasłynął jako szermierz walki przeciw polityce nienawiści Krzyżaków. Obrońca wolności i pokoju. Pionier Europejskiego IUS Gentium.

Medal Pawła Włodkowica nadawany jest przez Kapitułę Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Po raz pierwszy został wręczony w Jubileuszowym Roku dwutysięcznym, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2000/2001. Jest on najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Uczelnię:

 • Nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo dydaktycznej
 • Absolwentom i studentom uczelni za szczególne osiągnięcia w nauce i działalności studenckiej
 • Nauczycielom akademickim innych uczelni, działaczom społecznym, fundatorom oraz innym osobom przyczyniającym się do rozwoju i rozsławienia Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Stypendia

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku jest uczelnią niepubliczną, której źródłem finansowania są wpływy z czesnego. Warto jednak podkreślić, że nie jest ono wygórowane i rok rocznie pozostaje na tym samym poziomie. Opłata za semestr jest uzależniona od kierunku studiów i wynosi od 1700 zł do 2200 zł. Istotny jest także fakt, że Uczelnia prowadzi bardzo dogodny system opłat ratalnych.

Każdy nasz student może ubiegać się o przyznanie stypendium. Świadczenia pomocy materialnej dotowane są ze środków Budżetu państwa. Bez względu na to, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej możesz ubiegać się o:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogę jednorazową.

W SWPW działa także rozbudowany system własnej pomocy materialnej dla studentów, na który składają się zniżki lub całkowite zwolnienie z czesnego tytułem:

 • podejmowania studiów przez wychowanków domów dziecka
 • podejmowania studiów przez osoby niepełnosprawne
 • trudnych warunków materialnych
 • zdarzeń losowych (np. śmierć lub choroba w najbliższej rodzinie studenta).

Pomoc materialna udzielana jest także studentom pochodzenia polskiego mieszkającym za wschodnią granicą naszego kraju. Objęci są nimi zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Atuty Uczelni

AAzwiń
Kadra dydaktyczna

Z Uczelnią współpracuje ponad 450 nauczycieli akademickich, wśród których jest 130 profesorów i doktorów habilitowanych i 160 doktorów. Uczelnia zatrudnia także profesorów polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.

Nowoczesne treści programowe

Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wprowadzenie do programów studiów nowoczesnych treści. Jej pracownicy i wykładowcy są świadomi, iż takie wymagania stawia przed Uczelnią współczesny świat, który cechuje szybki i gwałtowny rozwój nauki i techniki. Potwierdzeniem skuteczności działań w tym zakresie są decyzje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zezwalające na prowadzenie studiów magisterskich na trzech kierunkach oraz uruchomienie dwóch filii Szkoły w Iławie i w Wyszkowie.

Studium Kształcenia na Odległość

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku łączy tradycyjne studiowanie z nowoczesnymi sposobami kształcenia studentów z wykorzystaniem Interentu oraz urządzeń mobilnych. W tym celu funkcjonuje internetowa platforma edukacyjna WLODEK, nadzorowana przez Studium Kształcenia na Odległość (SKO). Na platformie znajdują się materiały dydaktyczne z wybranych przedmiotów, dzięki czemu studenci mają możliwość nauki w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie i w dowolnym tempie. Udostępniane w Internecie materiały stanowią również doskonałe uzupełnienie zajęć tradycyjnych.

Języki obce i nowe technologie

W ramach studiów Uczelnia zapewnia wysoki poziom nauki języków obcych oraz gwarantuje poznanie podstawowych elementów technologii informacyjnej i technik przekazu informacji.

Wireless Internet Access

Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica jest dostawcą na terenie swojego kampusu WIRELESS INTERNET ACCESS (Internet radiowy). Zapewnia on wszystkim zainteresowanym darmowy, bezprzewodowy, stojący na wysokim poziomie dostęp do sieci Internet.

Baza lokalowa i dydaktyczna

Baza lokalowa Uczelni to ponad 30 000 m2. Stanowi ona zwarty kompleks obiektów położnych w centrum Płocka. Szkoła jako jedyna wśród uczelni niepaństwowych posiada pełnowymiarową halę sportową z zapleczem.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w PłockuSzkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Przyjazna atmosfera

Nasi wykładowcy są zawsze otwarci na sprawy studentów. Poziom i atmosfera zajęć sprzyja twórczej pracy i rozwojowi zainteresowań każdego studenta.

Organizacje studenckie

Uczelnia sprzyja wszelkim inicjatywom ze strony swoich studentów. Dowodem tego jest aktywność działających na Uczelni organizacji studenckich.

Imprezy studenckie

Każdy student Uczelni ma możliwość uczestniczenia w wielu imprezach studenckich: Juwenalia, "Dni Pawła Włodkowica", piknik inaugurujący rok akademicki, otrzęsiny dla studentów pierwszych semestrów, przeglądy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskoteki, imprezy okolicznościowe, turnieje i imprezy sportowe.

Współpraca międzynarodowa

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku współpracuje z wieloma instytucjami z wielu stron świata. Jesteśmy organizatorem wspólnych konferencji, spotkań, wydajemy publikacje w kraju i za granicą. Umowy dotyczą wymiany doświadczeń pedagogicznych i naukowych oraz wymiany kadry naukowej czy studentów. Udostępniamy planów i programów nauczania, prowadzimy kształceni podyplomowe, uczestniczymy w międzynarodowych projektach twórczych. Współpracujemy z instytucjami z Rosji, Litwy, Niemiec, Holandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii a także Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Dzięki unijnym środkom możemy wysyłać naszą kadrę i studentów na stypendia i staże zagraniczne (programy Socrates - Erasmus i Leonardo da Vinci). Nasi studenci mają także możliwość skorzystać z ofert pracy sezonowej w wakacje w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii.

Akredytacja PKA

Uczelnia zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku wraz z późniejszymi zmianami, została poddana ocenie jakości kształcenia. Uczelnia posiada pozytywną akredytację PKA na kierunkach: Zarządzanie, Pedagogika, Politologia, Pielęgniarstwo, Informatyka, Administracja oraz Wychowanie fizyczne. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe nie został jeszcze poddany ocenie.

SAP

Uczelnia posiada podpisaną umowę z SAP Polska na udostępnienie Szkole do celów dydaktycznych pełnego środowiska informatycznego mySAP.com do zarządzania przedsiębiorstwem. Stworzy to nową jakość w procesie kształcenia, dając szansę jeszcze lepszego przygotowania absolwentów do oczekiwań przyszłych pracodawców. SAP to czołowy światowy dostawca oprogramowania biznesowego usprawniającego zarządzanie i kooperację firm działających w różnych branżach gospodarki. Z tego rozwiązania korzystają między innymi: Kancelaria Sejmu, ORLEN, PERN, Anwil itp.

ECDL

Uczelnia umożliwia uzyskanie studentom wszystkich kierunków Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Jest to jednolity, uznawany w całej Unii Europejskiej certyfikat poświadczający teoretyczne oraz praktyczne umiejętności obsługi komputera. Już dziś w wielu krajach Unii Europejskiej certyfikat ECDL jest wymogiem, a zarazem przepustką do zdobycia lepszego miejsca pracy, gdyż potwierdza pracodawcy aktualne i sprawdzone kwalifikacje w dziedzinie technologii informatycznych.

Misja uczelni

AAzwiń

Misją Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku jest przekazywanie najnowszej wiedzy na wysokim poziomie i zapewnienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących do pracy zawodowej oraz rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności współpracy z innymi osobami, jak również kształtowanie osobowości i postaw obywatelskich. Uczelnia zapewnia wolność w działalności naukowo0badawczej, jej odpowiednią jakość i poziom oraz zachowuje zasady poszanowania praw chroniących własność intelektualną. Uczelnia uznaje za istotny element swojej misji szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczy.

Uczelnia dąży do rozwoju regionu oraz zacieśnienia międzynarodowej współpracy poprzez: wymianę wiedzy; kontakty personalne; międzynarodowe projekty badawcze, przy jednoczesnym uwzględnieniu narodowych wartości kulturowych i poszanowaniu różnorodności.

Szkoła w swojej Misji powołuje się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uznając, że dostęp do wykształcenia powinien być oparty na zdolnościach, staraniach, wytrwałości i oddaniu okazywanemu przez osoby pragnące tego dostępu oraz kwalifikacjach kadry naukowej. W związku z tym Szkoła Wyższa i wszyscy członkowie społeczności Uczelnianej nie mogą akceptować żadnej dyskryminacji przy zapewnieniu dostępu do wykształcenia wyższego ze względu na rasę, płeć, język lub religię, wyróżniki kulturowe czy społeczne ani niepełnosprawność fizyczną.

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica pragnie funkcjonować wielowymiarowo, zgodnie z potrzebami społecznymi szczególnie regionu płockiego i tak wiarygodnie, aby absolwenci Szkoły budowali jej prestiż swoją wiedzą, mądrością, postawą obywatelską i pracą zawodow

Galeria

zwiń