Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Instytut Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
W Uczelni prowadzone są studia podyplomowe. Przeznaczone są one dla absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Zajęcia odbywają się trybem zaocznym w formie dwudniowych zjazdów (najczęściej sobota niedziela).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz. U. nr 11, poz. 61 z 2009 r.)

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku prowadzi studia podyplomowe z różnego zakresu, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom osób chcących podjąć tego rodzaju studia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Studia podyplomowe organizowane są w ramach Instytutu Kształcenia Podyplomowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do postępowania rekrutacyjnego na Studia Podyplomowe dopuszcza się kandydatów, którzy złożą następujące dokumenty:

a) Formularz podania
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
c) kopia dowodu osobistego
d) dowód uiszczenia opłaty (I raty - 600 zł)
e) koperta z adresem własnym i znaczkiem (1,55 zł)

Kandydaci składający dokumenty na studia podyplomowe z zakresu Wychowanie fizyczne dodatkowo muszą dostarczyć:
zaświadczenie od lekarza uprawnionego do przeprowadzanaia badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów podyplomowych,
oświadczenie o umiejętności pływania.

Opłaty

AAzwiń
Całkowity koszt studiów wynosi 2 400 zł. Opłaty wnoszone są w 4 ratach (po 600 zł).
WPŁAT Z TYTUŁU CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ na numer rachunku:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock, Al. Kilińskiego 12
WBK S.A. O/Płock 78 1090 1333 0000 0000 3300 9288

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe udzielane są w Sekretariacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Płock, Al. Kilińskiego 12, budynek A, pokój nr 1)

tel. (24) 36 64 100, 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl
Punkt Informacyjny w Koninie: Konińskie Centrum Informacyjne, ul. Mickiewicza 11, tel. (+48 63) 242 97 29.