Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Praca Socjalna

Opis kierunku

AAzwiń
Praca socjalna

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Nabywa wiedzę ekonomiczną i prawną oraz umiejętności praktyczne w celu przygotowania do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Dysponuje wiedzą ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego.

Absolwenci kierunku praca socjalna posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu:

- Pracownik socjalny
- Asystent Rodziny
- Koordynator pieczy zastępczej
- Opiekun w domu pomocy społecznej


Praca socjalna to dynamicznie rozwijający się w Unii Europejskiej i Polsce zawód zaufania publicznego, uznawany za zawód przyszłości. Dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów wprowadza specjalności dotychczas nieobecne w ofercie SWPW, dając jednocześnie absolwentom kompetencje do podejmowania własnej działalności w obszarze pracy socjalnej i pozyskiwania na ten cel środków unijnych.

Specjalności

- Praca socjalna w krajach UE specjalność z językiem obcym
- Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Twoja kariera

Uzyskane wykształcenie jest zgodne z wymaganiami zatrudniania pracowników socjalnych (Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i daje przygotowanie do pracy m.in. w:

- Państwowych instytucjach zajmujących się opieką i pomocą społeczną
- Jednostkach organizacyjnych samorządowej administracji publicznej realizujących zadania w zakresie pracy socjalnej i opieki
- Stowarzyszeniach, agencjach, fundacjach i funduszach gromadzących i rozdzielających środki materialne przeznaczone na pomoc społeczną
- Organizacjach samorządowych zajmujących się opieka i pomocą społeczną

Korzyści wynikające z wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

- Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, jeżeli przepracował co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.
- Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.
- Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
- Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach.
- Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, w kwocie nie mniejszej niż 50 % kosztów szkolenia.
- Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
czynny:

poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 8:00 -15:00
środa: 8:00 -15:00
czwartek: 8:00 -15:00
piątek: 8:00 -15:00
sobota: 8:00 -15:00
niedziela: nieczynny

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 100 lub 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl