Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ul.Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
woj.mazowieckie
tel. (24) 36-64-100, 36-64-150
fax. (24) 366-41-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie

Wydział: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:

- zarządzanie bezpieczeństwem
- bezpieczeństwo i higiena pracy


Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe prowadzone będą:

w formie stacjonarnej
trzyletnie studia I stopnia (licencjackie)
w formie niestacjonarnej
trzyletnie studia I stopnia (licencjackie)

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.


Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem kryzysowym. Przygotowywany jest do pracy i służby w instytucjach, formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa. Absolwenci będący przedstawicielami tzw. służb mundurowych zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli wykorzystać w swej dotychczasowej pracy, podnosząc swoje kwalifikacje. W programie studiów realizowane są przedmioty odnoszące się do bezpieczeństwa Polski i międzynarodowego. Absolwent zna zagadnienia związane z systemami politycznymi i zarządzaniem kryzysowym.
W programie studiów odnaleźć można przedmioty takie jak ochrona informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych, dyplomacja i służba zagraniczna, czy wiedza o państwie i prawie.

Studia te przeznaczone są dla osób pragnących zajmować się pracą na rzecz bezpieczeństwa: narodowego, publicznego, technicznego. Osoby kończące kierunek Bezpieczeństwo narodowe będą mogły pracować w instytucjach i służbach jako:
- pracownicy instytucji i formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (Wojsko, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Straż Miejska, profesjonalne firmy ochroniarskie, Wydziały Zarządzania Kryzysowego),
- biurowi lub operacyjni pracownicy na wszystkich szczeblach zarządzania kryzysowego,
- pracownicy biurowi w resortach lub innych urzędach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i obronnością,
- instruktorzy edukacji dla bezpieczeństwa w organizacjach młodzieżowych i społecznych,
- szefowie lub pracownicy biurowi lub operacyjni ochrony,
- organizatorzy i instruktorzy OC,
- analitycy danych w sytuacjach kryzysowych,
- inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń,
- specjaliści planowania cywilnego,
- specjaliści ds. zarządzania i przetwarzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
- doradcy w sztabach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.Bezpieczeństwo i higiena pracy - specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Sylwetka absolwenta

Uzyskanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga nabycia wiedzy technicznej i informatycznej, umiejętności pracy z ludźmi oraz umiejętności praktycznych. Plan studiów jest tak skonstruowany, aby przygotować studentów do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno od strony teorii, jak i praktyki.
Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie kadr dla obecnego i przyszłego rynku pracy, stąd też duży nacisk w programie nauczania kierunku kładzie się na nauczanie przedmiotów informatycznych, mechanicznych, chemicznych jak i fizycznych oraz wynikających z nich zagrożeń dla pracowników w odpowiednich zakładach produkcyjnych jak również i ich zastosowanie w praktyce.
W trakcie zajęć projektowych i laboratoryjnych studenci uzyskują wiedzę wymaganą od specjalisty prowadzącego projekty techniczne w firmie (ogólnie rozumiane), jak i wiedzę na tematy zagrożeń w firmie.
Należy pamiętać, że obecne ustawodawstwo w zakresie BHP przewiduje konieczność zatrudnienia w odpowiedniej proporcji etatu w każdym przedsiębiorstwie w Polsce.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

Twoja kariera

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do pracy w:

- przedsiębiorstwach przemysłowych,
- administracji gospodarczej i państwowej,
- zapleczu jednostek badawczo rozwojowych przemysłu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie kompletu przedłożonych dokumentów (z wyłączeniem studiów bezpłatnych).

Rekrutacja ONLINE

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
czynny:

poniedziałek: 8:00 -15:00
wtorek: 8:00 -15:00
środa: 8:00 -15:00
czwartek: 8:00 -15:00
piątek: 8:00 -15:00
sobota: 8:00 -15:00
niedziela: nieczynny

Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
budynek A, pokój nr 1
tel. (24) 36 64 100 lub 36 64 150
e-mail: rekrutacja@wlodkowic.pl

Sekretariat Wydziału

Płock, Al. Kilińskiego 12
(budynek E, pokój nr 118, I piętro)
tel. (24) 36 64 187
bn@wlodkowic.pl