Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ul.Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. 22 886 50 12
fax. (22) 886-50-14
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Filologia angielska - studia magisterskie

Wydział: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - uczelnia bezwydziałowa

Opis kierunku

AAzwiń
W ramach kierunku oferujemy studentom dwie specjalizacje: nauczycielską i tłumaczeniową.

Celem studiów jest wykształcenie absolwenta, który zgodnie z wybraną specjalizacją, przygotowany jest do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych) lub tłumacza.

NASI ABSOLWENCI:

Absolwenci LSW:

- Z łatwością odnajdują się na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, dzięki uzyskanym kwalifikacjom zawodowym w ramach wybranego zawodu oraz znajomości języka wybranej specjalności na poziomie C2;
- Dysponują praktyczną znajomością realiów wybranego obszaru językowego nabywając pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa wybranego języka specjalności;
- Przygotowani są do dalszego rozwoju naukowego na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) poprzez pogłębienie wiedzy praktycznej z zakresu metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań empirycznych w glottodydaktyce lub translatoryce.
- Po ukończonych w LSW studiach magisterskich absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach III stopnia (studiach doktoranckich) na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych.
- Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ

- Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
- Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego.
- Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
- Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
- Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania. Potrafi konstruować materiały egzaminacyjne.
- Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ

- Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
- Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
- Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
- Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.
- Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu translatoryki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia II- go stopnia:

Wymagane dokumenty:
- podanie kandydata o przyjęcie na studia: http://lingwistyka.edu.pl/formularz-rekrutacyjny/,
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (w tym inżynierskich, licencjackich lub magisterskich) lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów II stopna (dyplom uzyskany za granicą musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na drodze nostryfikacji lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Jeżeli dyplom jest w innym języku niż język polski to należy dołączyć oryginał tłumaczenia na język polski sporządzony przez tłumacza przysięgłego,
- 3 aktualne fotografie o wymiarach 37x50 mm, bez
nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i
nazwiskiem,
- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów),
- kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (300 zł).
(absolwenci LSW zwolnieni są z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej)
- kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne postępowania kwalifikacyjnego odbywają rozmowę kompetencyjną w terminie ustalonym z pracownikami Biura Rekrutacji. Absolwenci LSW zwolnieni są z obowiązku odbycia rozmowy kompetencyjnej.

Dokumenty należy składać w Biurze Rekrutacji Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie w terminie od 04.05 do 30.09.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMINY REKRUTACJI

NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY: od 4 maja do 30 września
NABÓR NA SEMESTR LETNI: od 7 stycznia do 15 lutego

BIURO REKRUTACJI pracuje w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele (w czasie zjazdów studiów niestacjonarnych)

* w okresie od 1 lipca do 15 września od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 10:00 - 15:00
Szczegółowe informacje: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
I rok
- jednorazowa opłata za rok 5400 zł
- w dwóch ratach 2 x 2950 zł
- w systemie ratalnym 850 zł + 10 x 550 zł

II rok
- jednorazowa opłata za rok 5900 zł
- w dwóch ratach 2 x 3200 zł
- w systemie ratalnym 850 zł + 10 x 600 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Marzena Różańska

ul. Kasprzaka 2/8
01-221 Warszawa

Telefony:
(022) 886-50-12

Fax:
(0-22) 886 50 14

E-mail: dziekanat@lingwistyka.edu.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@lingwistyka.edu.pl