Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul.Akademicka 14, 18-400 Łomża
woj.podlaskie
tel. (86) 216-82-72
fax. (86) 215-66-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Praca socjalna - studia licencjackie

Wydział: Instytut Społeczno-Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
PRACA SOCJALNA

studia pierwszego stopnia (6 semestrów)
tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
absolwent uzyskuje tytuł licencjata

CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH

* wiedzę filozoficzną i socjologiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne
* wiedzę psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek środowisko
* wiedzę umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne
* wiedzę ekonomiczną i prawną niezbędną do rozumienia mechanizmów rzutujących na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium
* wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny
* kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości i umiejętności zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
* umiejętności potrzebne do przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem i pobudzania samozaradności indywidualnej u osób, rodzin, grup środowisk społecznych
* przygotowanie do kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inspirowania zmian społecznych
* kompetencje niezbędne do inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływani instytucji świadczących pomoc w środowisku lokalnym
* umiejętność rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
* znajomość języka angielskiego także specjalistycznego z zakresu problematyki społecznej
* zdobycie wiedzy pozwalającej kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
PRZEDMIOTY UWZGĘDNIANE W KONKURSIE ŚWIADECTW:

* do wyboru: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
* język obcy

Jeśli kandydat zdawał poziom rozszerzony liczbę punktów mnoży się przez 1,5.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
02.05.2012r uruchomienie systemu rekrutacyjnego (rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej)
25.07.2012r godz. 24:00 upływa termin rejestracji za pośrednictwem Internetu oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej
26.07.2012r godz. 15:00 udostępnienie informacji o kwalifikacji na studia w systemie rekrutacji elektronicznej
30.07.2012r rozpoczęcie przyjmowania kompletu dokumentów w Dziale Spraw Studenckich (Dziekanacie).
06.08.2012r godz. 15:30 upływa termin potwierdzenia gotowości podjęcia studiów poprzez złożenie
w Dziale Spraw Studenckich (Dziekanacie) kompletu dokumentów
08.08.2012r. udostępnienie informacji o przyjęciu na studia

Opłaty

AAzwiń
Studia niestacjonarne - 1600 zł/semestr

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(86) 215-59-59
dziekanat@pwsip.edu.pl