Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

ul.Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (061) 655-85-71
fax. (061) 655-85-70
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dietetyka

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.
W programie studiów: biologia, biochemia, fizjologia i patofizjologia, medycyna kliniczna, farmakologia i farmakoterapia, higiena, profilaktyka zdrowia, technologia żywności i techniki przyrządzania pożywienia oraz praktyki w szpitalach i różnych instytucjach związanych z żywieniem.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
- domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego,
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.
- organizacjach konsumenckich,
- placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
- publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
- zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówkach zbiorowego żywienia (catering),
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejności zgłoszeń, kandydaci na studia przyjmowani są do wyczerpania limitu miejsc.

Cudzoziemcy (którym udzielono zezwolenia na pobyt) lub osoby posiadające zagraniczną maturę przyjmowane są na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli polskich. Warunkiem koniecznym jest nostryfikacja świadectwa maturalnego wystawiona przez Kuratorium Oświaty

Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie następujących dokumentów:

 • Kwestionariusza osobowego (na druku szkoły ) – pobierz druk

 • Formularza (na druku szkoły ) - pobierz druk

 • Zarządzenia (na druku szkoły) - pobierz druk

 • Kserokopii świadectwa maturalnego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)

 • Zaświadczenia od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia nauki,

 • Kserokopii dowodu osobistego (poświadczonej przez pracownika WSZUiE - za zgodność z oryginałem)

 • Aktualnej fotografii spełniającej wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych podpisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem

 • Ankieta - pobierz druk


Uwaga! W celu otrzymania legitymacji studenckiej należy wyrobić również 1 zdjęcie w formacie elektronicznym o wymiarach 2cm x 2,5cm, 300dpi, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dowodów osobistych. Po złożeniu wymaganych dokumentów będą mogli Państwo umieścić zdjęcie w systemie Wirtualny Dziekanat. Należność za legitymację wliczona jest w koszt opłaty rekrutacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji:

telefon: (61) 655 85 71

e-mail: rekrutacja@wszuie.pl

Kandydaci mogą składać dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 15:00.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na studia odbywa się od stycznia. Liczba miejsc jest ograniczona.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:

Czesne za cały rok - 4950 zł
Czesne płatne w dwóch ratach - 2 x 2612,50 zł
Czesne płatne w dziesięciu ratach - 10 x 550 zł

Studia niestacjonarne:

Czesne za cały rok - 4500 zł
Czesne płatne w dwóch ratach - 2 x 2375 zł
Czesne płatne w dziesięciu ratach - 10 x 500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań

dziekanat: 061 655 85 85, 061 655 85 72
rekrutacja: 061 655 85 71
fax: 061 655 85 70
e-mail: dziekanat@uczelniakosmetyczna.pl