Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska - studia inżynierskie

Wydział: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Ochrona środowiska wymaga całościowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze. Tylko poznanie i zrozumienie jego podstawowych komponentów i procesów w nich zachodzących pozwoli realizować skuteczną ochronę realnie przyczyniającą
się do poprawy stanu środowiska. Dlatego też studia na kierunku Ochrona Środowiska mają charakter interdyscyplinarny, techniczno-przyrodniczy, łącząc wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i stosowania prawa w zakresie ochrony środowiska. Studia umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wdrażania systemów nowoczesnej gospodarki odpadowej, metod rekultywacji obszarów zdegradowanych na skutek działalności człowieka i naturalnych klęsk żywiołowych oraz podstawowych zasad kształtowania środowiska w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Głównym celem studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a także racjonalnego gospodarowania jego poszczególnymi komponentami.

Studia dają możliwość zdobycia ogólnej wiedzy m.in. z zakresu:

procesów fizyko-chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym,
procesów geomorfologicznych, geologicznych i hydrologicznych zachodzących na powierzchni Ziemi,
przyczyn zagrożeń i zniszczenia poszczególnych komponentów środowiska oraz metod ich ochrony,
wpływu działalności człowieka na środowisko,
technologii stosowanych w ochronie środowiska, w szczególności technologii innowacyjnych,
prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego,

oraz specjalistycznej wiedzy i nabycie profesjonalnych kompetencji w zakresie:

racjonalnego gospodarowania odpadami i procesu ich recyklingu,
alternatywnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii,
ekologicznego podejścia w kształtowaniu krajobrazu i projektowaniu ogrodu,
kształtowania środowiska poprzez kształtowanie terenów zieleni i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni,
metod rekultywacji obszarów zdegradowanych na skutek antropopresji i naturalnych klęsk żywiołowych

Dodatkowym atutem studiów jest moduł: zarządzanie w ochronie środowiska, obowiązkowy dla uczestników wszystkich specjalności i realizowany przez cały okres trwania studiów. Inne uczelnie oferują zdobycie takich kompetencji wyłącznie
w formie odrębnej specjalności. Atutem AHE jest zatem fakt, iż student nie traci specjalności – może jednocześnie realizować dowolną specjalność i nabywać umiejętności z zakresu opracowywania ekspertyz przyrodniczych i OOŚ.

MODUŁ: Zarządzanie w ochronie środowiska
Moduł ten ma przygotować przyszłych absolwentów kierunku Ochrona Środowiska m.in. do sporządzania raportów środowiskowych i inwentaryzacji przyrodniczych, tworzenia ekspertyz i waloryzacji przyrodniczych, wykonywania ocen oddziaływania na środowisko; rozwiązywania konfliktów społecznych związanych ze społecznym uwarunkowaniem ochrony środowiska; tworzenia i realizowania strategii zrównoważonego rozwoju obszarów.
Konieczność zdobycia wiedzy w tym zakresie przez przyszłych inżynierów ochrony środowiska wynika ze szczególnego dziś zapotrzebowania na specjalistów z zakresu opracowywania ekspertyz przyrodniczych, raportów oddziaływania na środowisko oraz programów i strategii zrównoważonego rozwoju regionów. A zatem każdy absolwent kierunku Ochrona Środowiska dla dopełnienia swoich kompetencji,
bez względu na rodzaj specjalności, którą wybierze, ma możliwość zdobycia umiejętności opracowywania tego rodzaju dokumentacji. Posiadanie takich kompetencji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
Edukacja prowadzona jest metodą wykładów, ćwiczeń i projektów. Natomiast kształcenie kreatywności prowadzone jest metodą warsztatu, treningu i coachingu. System kształcenia jest oparty o moduły i przedmioty kształcenia podstawowego
i kierunkowego, które są wspólne dla wszystkich studiujących oraz moduły specjalnościowe kierowane do studentów poszczególnych specjalizacji.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska będą mogli zajmować stanowiska związane z: pozyskiwaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; gospodarowaniem odpadami; rekultywacją terenów zdegradowanych; nadzorem
nad środowiskowymi zagrożeniami, polityką ochrony środowiska wdrażaną w przedsiębiorstwach; zagospodarowaniem przestrzennym; kształtowaniem krajobrazu i projektowaniem ogrodu; planowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

Po studiach na kierunku Ochrona Środowiska Absolwenci znajdą pracę w:

firmach i instytucjach zajmujących się wykorzystaniem OZE,
przedsiębiorstwach produkcyjnych i zakładach przemysłowych,
biurach i firmach projektowych,
firmach konsultingowych,
administracji rządowej i samorządowej,
instytucjach państwowych (IMGW, Zarządy Parków Narodowych i Krajobrazowych)
ośrodkach naukowo-badawczych,
różnego rodzajach organizacjach pozarządowych, fundacjach i funduszach (NFOŚiGW, WFOŚiGW, WWF, BOŚ),
wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach zajmujących się czynną ochroną środowiska,
jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzeni; projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne;
własnej firmie zajmującej się problematyką ochrony środowiska.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
800 080 888

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00