Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost roli zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. W związku z tym ta grupa zawodowa zyskała motywację do podnoszenia swoich kwalifikacji zgodnie ze standardami europejskimi. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wyszła naprzeciw potrzebom osób wykonujących ten zawód lub zainteresowanych jego zdobyciem. Jeśli jesteś jedną z nich – rozpocznij studia w AHE. Program pielęgniarstwa uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest on zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi i został zatwierdzony przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Jako absolwent uzyskasz wszelkie wymagane ustawą kwalifikacje zawodowe. Będziesz profesjonalnie i wszechstronnie przygotowany do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej.

3-letnie stacjonarne I stopnia (dzienne, licencjackie) dla osób ze świadectwem maturalnym
Jeśli masz świadectwo maturalne, wybierz studia stacjonarne (licencjackie). Nie musisz mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będziesz gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu, a przede wszystkim zdobędziesz wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne w języku angielskim oraz praktyki w przodujących jednostkach ochrony zdrowia.
niestacjonarne pomostowe dla osób będących absolwentami liceum medycznego lub medycznego studium zawodowego, posiadających świadectwo dojrzałości *
Dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, a posiadających jedynie wykształcenie średnie, przygotowaliśmy ofertę niestacjonarnych studiów pomostowych. Program nauczania w tym przypadku został ułożony tak, aby połączyć przygotowanie z zakresu nauk medycznych i praktyki pielęgniarskiej z ogólnorozwojową wiedzą humanistyczną (filozofią, psychologią i socjologią).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uwaga! Na wszystkich rodzajach studiów pielęgniarskich wymagane jest świadectwo dojrzałości.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

• kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
• kserkopia dyplomu pielęgniarki (oryginał do wglądu)
• kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu (oryginał do wlądu)
• kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
• kserokopia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym poświadczeniem dot. nosicielstwa (oryginał do wglądu)
• zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie (niezbędne w przypadku ubiegania się o udział w projekcie)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na kierunku Pielęgniarstwo
• potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł
(opłata nie podlega zwrotowi) oraz opłaty za legitymację w wysokości 17 zł
• 2 fotografie w formacie legitymacyjnym opcjonalnie, dla uznania doświadczenia zawodowego na poczet kształcenia praktycznego:
• udokumentowany przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy lub zaświadczenia ze wskazaniem konkretnych oddziałów)
• dokumenty potwierdzające ukończenie specjalizacji i/lub kursu kwalifikacyjnego

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26
90-212 Łódź
Rekrutacja:
42 631 58 00
42 631 58 01

Bezpłatna infolinia:
800 080 888

Rekrutacja rekrutacja@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego

ul.Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 63 15 039, 42 29 95 637
fax: 42 29 95 767
e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl

Polski Uniwersytet Wirtualny
ul.Sterlinga 26,
90-212 Łódź

Rekrutacja na studia I i II stopnia
e-mail: rekrutacja@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 800
tel. (+48) 42 63 15 801

Rekrutacja na studia podyplomowe
e-mail: podyplomowe@puw.pl
tel. (+48) 42 29 95 637

Rekrutacja na kursy
e-mail: kursy@puw.pl
tel. (+48) 42 63 15 039
fax (+48) 42 29 95 767

Zapraszamy do naszych biur w godzinach
poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00