Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział: FILIA AHE W SIERADZU

Opis kierunku

AAzwiń
Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, politycznych, wojskowych oraz z zakresu zarządzania i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Nowy kierunek wychodzi na przeciw rynkowemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów zajmujących się zróżnicowaną problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego.
Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym bezpieczeństwem społeczności lokalnej (obywateli oraz podmiotów gospodarczych) oraz reagowaniem kryzysowym.

Dla większości absolwentów docelowym miejscem pracy jest np. policja, straż pożarna, służba więzienna, wojsko, Straż Ochrony Kolei czy administracja publiczna. Uzyskanie wykształcenia wyższego jest warunkiem awansu oficerskiego we wszystkich służbach mundurowych.

Studenci nowego kierunku mają do wyboru następujące specjalności:

Edukacja dla bezpieczeństwa »

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa dysponuje kompetencjami z obszaru pedagogiki, psychologii i socjologii, umożliwiającymi rozumienie istoty procesów kształcenia i wychowania, determinantów ich skuteczności oraz rządzących tymi procesami - zasadami, zjawiskami i mechanizmami. Potrafi także wyjaśnić historyczno-kulturowe uwarunkowania dzisiejszego systemu edukacji dla bezpieczeństwa oraz określić jego powinności wobec wyzwań współczesności. Dysponuje kompetencjami diagnostycznymi niezbędnymi zarówno w warsztacie specjalisty w zakresie problemów bezpieczeństwa, jak i w pracy nauczyciela. Cechuje go humanistyczny system wartości oraz umiejętność swobodnego posługiwania się aparatem pojęciowym właściwym dla nowoczesnego pedagoga.

Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do pracy w:

- instytucjach oświatowych,

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa »

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Prewencja i profilaktyka na rzecz bezpieczeństwa dysponuje kompetencjami pozwalającymi na planowanie i realizację skutecznych działań w zakresie prewencji i profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa różnych środowisk i instytucji. Dysponując wiedzą z zakresu prewencji, profilaktyki społecznej oraz umiejętnościami: diagnozowania patologii społecznych, antycypowania wynikających z nich zagrożeń oraz potrzeb społecznych, planowania i prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i profilaktycznych z wykorzystaniem ukształtowanych podczas studiów szerokich kompetencji interpersonalnych oraz wysokiego poczucia prawnej, etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem takiej działalności.


Absolwenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do pracy w:

- placówkach i instytucjach profilaktyki i pomocy społecznej,
- wydziałach prewencji Policji, Straży Miejskiej i Gminnej,
- w komórkach cywilnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego,
- organizacjach pozarządowych kreujących oraz realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne i pomocy społecznej.

Zarządzanie kryzysowe »

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Zarządzanie kryzysowe zostanie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych.


Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Potrafi samodzielnie sformułować komunikat prasowy, udzielić wypowiedzi i wywiadu dla dziennikarzy. Wie jaka jest rola i możliwości wykorzystania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.Plan studiów specjalności zarządzanie kryzysowe obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

System zarządzania kryzysowego RP
Mediacje i negocjacje
Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych
Ćwiczenia w zakresie reagowania kryzysowego
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Obronność państwa »

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Obronność państwa zostanie przygotowany do pracy w strukturach sił zbrojnych RP, służbach ochrony oraz cywilnych służbach mundurowych.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez czynnych żołnierzy, uczestników misji zagranicznych, pracowników uczelni wojskowych oraz cywilnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie. W ramach specjalności przewidujemy współpracę z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia.

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zarządzania grupami dyspozycyjnymi oraz zastosowaniami wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji. Jest przygotowany do prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi

Potrafi tworzyć strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować systemy obronności cywilnej i terytorialnej. Rozpoznaje najważniejsze zagrożenia asymetryczne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE.

Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Plan studiów specjalności Obronność państwa obejmuje m.in. takie przedmioty jak:

Operacje i Techniki Operacyjne
Strategie militarne w Zarządzaniu
Przywództwo w dowodzeniu
Kierowanie grupami dyspozycyjnymi
Działania rozpoznawcze grup dyspozycyjnych
Taktyka działania grup dyspozycyjnych
Transport multimodalny w służbach mundurowych
Działalność sztabowo-biurowa w służbach cywilnych i wojskowych
Współpraca wojska i służb cywilnych
Metody tworzenia strategii obronności i bezpieczeństwa państwa
Obrona cywilna
System obrony terytorialnej
Zagrożenia asymetryczne

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń

Elektroniczna rekrutacja dostępna jest pod adresem: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/


ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz

tel. 43 828 63 03
e-mail: sieradz@ahe.lodz.pl