Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja i zarządzanie publiczne (100% ONLINE)

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprze zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

ADRESACI: Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

W PROGRAMIE: W programie studiów m.in następujące zagadnienia:

- podstaw ekonomi,
- publiczno-prawnych form i procedur działania administracji publicznej,
- organizacji samorządu terytorialnego,
- zadań administracji publicznej,
- zarządzania strategicznego w administracji publicznej w tym zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi a także zarządzania zmianą, jakością i wynikami administracji,
- prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej,
- prawa finansów publicznych,
- budżetowania, budżetu zadaniowego, wieloletniej prognozy finansowej,
- gospodarowania majątkiem publicznym,
- polityki rozwoju regionalnego i lokalnego,
- prawa zamówień publicznych,
- prawa podatkowego,
- aktów prawa miejscowego,
- pomocy publicznej,
- partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego,
- funduszy UE.

KORZYŚCI: Studia podyplomowe Administracja i zarządzanie publiczne dostarczą niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, prawa finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

UWAGA:75% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizaowanych w soboty i niedziele.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/107/online/administracja-i-zarzadzanie-publiczne-100-studia-online

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl