Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Audyt śledczy (ONLINE)

Kategoria: Audyt

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej
W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

Zapoznanie z nowoczesnymi metodami i technikami przeprowadzania analizy śledczej oraz możliwościami zastosowania jej w procesie wykrywczym. Nabycie umiejętności identyfikacji źródeł informacji, zastosowania specjalistycznych technik oceny i przetwarzania informacji celem właściwego wykorzystania ich w procesie analizy śledczej. Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania technik analitycznych w procesie identyfikacji zagrożeń a w konsekwencji umiejętność zdiagnozowania głównych płaszczyzn nadużyć i nieprawidłowości.

ADRESACI
Podyplomowe studia Audyt śledczy kierowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem organizacji w tym identyfikacją i prowadzeniem postępowań w zakresie nadużyć, oszustw, wyłudzeń, kradzieży i innych podobnych przestępstw, przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Specyfika prowadzonych zajęć dostosowywana jest każdorazowo do obszarów, które reprezentują uczestnicy warsztatów. Studium przypadku z wykorzystaniem poznanego narzędzia może dotyczyć każdego obszaru gospodarki lub administracji publicznej w zależności od oczekiwań grupy.

W PROGRAMIE
Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii
Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
Sprawca przestępstwa gospodarczego
Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej
Informacja w procesie audytu śledczego
Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty
Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI
Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
Audyt śledczy w praktyce – Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej.
KORZYŚCI
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

/ patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html /

CZAS TRWANIA
2 semestry – 183 godziny

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl