Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe (ONLINE)

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego.

ADRESACI
Studia kierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących służbach mundurowych.

W PROGRAMIE
W programie:

NAUKA O PAŃSTWIE I PRAWIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
PODSTAWY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
OBRONA CYWILNA I ORGANIZACJA RATOWNICTWA
POLITYKA I STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
KOMUNIKACJA W KRYZYSIE Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI I MEDIACJI
BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE
ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE CENTRUM KRYZYSOWEGO
GRY DECYZYJNY
TRENING UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I MEDIACJI SPOŁECZNYCH
SEMINARIUM
KORZYŚCI
Studia pozwolą na:

zdobycie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego;
zapoznanie się z zasadami analizy potencjalnych zagrożeń;
uświadomienie znaczenia i roli zarządzania kryzysowego dla właściwego funkcjonowania jednostek samorządowych;
nabycie praktycznych umiejętności zarządzania, reagowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych;
zapoznanie się ze sposobami usuwania skutków sytuacji kryzysowych;
nabycie umiejętności przygotowywania planów zarządzania kryzysowego oraz ich zastosowania w praktyce;
zapoznanie się z następstwami zdarzeń traumatycznych w wymiarze jednostkowym oraz społecznym.
CZAS TRWANIA
2 semestry

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3400 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!

https://www.ckp-lodz.pl/studia/244/lodz/bezpieczenstwo-panstwa-i-zarzadzanie-kryzysowe

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl