Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW; Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp.

ADRESACI: Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Studia dedykujemy osobom pracującym w służbach bhp oraz osobom zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje następujące zagadnienia:

- Prawna ochrona pracy.
- Materialne środowisko pracy.
- Organizacja stanowiska pracy.
- Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych.
- Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy.
- Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
- Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
- Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe.
- Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.
- Systemy zarządzania jakością.
- Organizacja i metody pracy służby bhp.
- Metodyka szkoleń bhp.

KORZYŚCI: Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli na uzyskanie kwalifikacji do realizowania zadań służby bhp, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr. 246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach bhp, oraz osoby pragnące podjąć prace na stanowiskach inspektorów bhp. Ponadto, studia przygotowują absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki bhp w środowisku pracy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3000 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl