Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania (ONLINE)

Kategoria: Biologia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Uzyskanie uprawnień do nauczania biologii w ośmioklasowej szkole podstawowej
w zreformowanym systemie oświaty.

ADRESACI
Studia są skierowane do osób posiadających:

dyplom I lub II stopnia
przygotowanie pedagogiczne,
podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.
W PROGRAMIE
W programie m.in.:

Chemiczne podstawy życia i budowy organizmów
Anatomia i fizjologia człowieka
Genetyka
Botanika i fizjologia roślin
Zoologia – bezkręgowce
Zoologia – kręgowce
Różnorodność biologiczna – najprostsze formy życia
Ochrona środowiska
Ekologia
Edukacja zdrowotna
Ewolucja świata organizmów
Dydaktyka biologii – wprowadzenie
Dydaktyka biologii – projekty, prace badawcze, eksperymenty i inne metody aktywizujące
Dydaktyka biologii – multimedia w nauczaniu
Warsztaty umiejętności interpersonalnych
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe
Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.KORZYŚCI
Ukończenie kierunku Biologia w szkole podstawowej z elementami aktywizujących metod nauczania pozwala na:

uzyskanie kwalifikacji do nauczania biologii w zreformowanej ośmioklasowej szkole podstawowej ,
merytoryczne przygotowanie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w nowej podstawie programowej przedmiotu biologia,
zdobycie wiedzy z dydaktyki i metodyki pracy przedmiotowej ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących ucznia (m.in. projekty, prace badawcze, eksperymenty),
konfrontację zdobytej wiedzy z praktyką (planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć),
rozwój umiejętności samodoskonalenia wiedzy biologicznej.
CZAS TRWANIA
3 semestry - 350 godzin w tym 60 godzin praktyk

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia studiów
- formularz zgłoszeniowy
- kserokopia dowodu osobistego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl