Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW: Studia podyplomowe Reklama, promocja, komunikacja wizerunkowa mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji i reklamy oraz budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w organizacjach społecznych, instytucjach publicznych, reklamie, promocji, a także firmach prowadzących własne działy komunikacji z otoczeniem.

ADRESACI:

- Osoby odpowiedzialne za promocję i relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
- Specjaliści działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
- Pracownicy agencji reklamowych i public relations.
- Rzecznicy prasowi instytucji komercyjnych, publicznych, politycznych, itp.
- Trenerzy w zakresie kreowania wizerunku osobistego i organizacyjnego. Doradcy wizerunkowi.
- Osoby chcące prowadzić własną działalność w obszarze doradztwa wizerunkowego, zarządzania komunikacją, reklamy i promocji.

Absolwenci kierunków studiów humanistycznych i społecznych – osoby planujące rozwój własnej kariery zawodowej w kierunku promocji i reklamy.

W PROGRAMIE: Program studiów podyplomowych obejmuje następujące treści:

- Wstęp do zagadnień PR i reklamy.
- Strategie i taktyki PR.
- Teoretyczne i praktyczne zasady PR (w tym: PR w sytuacji kryzysowej, PR w korporacji i agencji, PR w Internecie).
- Komunikacja społeczna.
- Kształtowanie opinii publicznej.
- Komunikacja w organizacji.
- Komunikacja organizacji z otoczeniem.
- Zintegrowana komunikacja marketingowa w mediach.
- Projektowanie kampanii komunikacyjnych i informacyjnych.
- Komunikacja wizualna.
- Kampanie reklamowe.
- Język reklamy.
- Badania opinii społecznej i rynku.
- Sztuka autoprezentacji.
- Wystąpienia publiczne.
- Negocjacje.
- Zadania rzecznika prasowego.
- Internet i social media.
- Warsztat pisania (teksty informacyjne, reklamowe, wizerunkowe).
- Praca z kamerą.
- Seminarium dyplomowe: Przygotowanie projektu kampanii wizerunkowej/ reklamowe/ promocyjnej.

KORZYŚCI: Słuchacze studiów podyplomowych po ukończeniu kształcenia zdobędą:

- Wiedzę z zakresu promocji, reklamy oraz komunikacji społecznej (narzędzi komunikacji).
- Wiedzę na temat różnorodnych instrumentów PR oraz umiejętność ich wykorzystywania
- Umiejętności praktyczne związane z kształtowaniem pozytywnych relacji własnej organizacji z innymi firmami, partnerami biznesowymi, mediami, klientami, pracownikami.
- Umiejętności praktyczne z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych i negocjacji.
- Umiejętność tworzenia i prowadzenia kampanii komunikacyjnych.
- Wiedzę i umiejętności z zakresu badania opinii publicznej i rynku.
- Umiejętności praktyczne związane z przygotowywaniem tekstów informacyjnych, promocyjnych itp. oraz pracy z kamerą.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

- formularz zgłoszeniowy
- kopia dowodu osobistego
- odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 4000 PLN - płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 63 15 039, 42 29 95 633 (wtorek - piątek: 7.30 - 16.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.30)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp.ahe.lodz.pl