Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul.Sterlinga 26, 90-212 Łódź
woj.lódzkie
tel. (42) 631-58-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
  • Przez internet
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kadry i płace w firmie

Kategoria: Biznes

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Centrum Kształcenia Podyplomowego

Opis kierunku

AAzwiń
CEL STUDIÓW
Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest przekazanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej i na potrzeby ZUS.

ADRESACI
Podyplomowe studia w zakresie Kadry i płace w firmie adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kadrowo płacową, między innymi pracodawców, pracowników działów kadr i płac, osób chcących się przekwalifikować. Duży nacisk jest położony na praktyczne podejście do poruszanych zagadnień.

W PROGRAMIE
Program studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie obejmuje następujące moduły: prawo pracy, BHP, zagadnienia płacowe, ubezpieczenia – ZUS, warsztaty z programu Płatnik, ZFŚS.

1. Prawo pracy obejmuje:

– najnowsze zmiany w prawie pracy

– nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; zasady prowadzenia akt osobowych

– rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

– zasady ustalania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za urlop

– zagadnienia dotyczące czasu pracy

– podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające z prawa pracy

– ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych

– restrukturyzacja zatrudnienia

2. BHP obejmuje:

– prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp i p.poż

– zasady nadzoru nad załogą

3. Zagadnienia płacowe obejmują:

– dokumentacja stanowiąca podstawę do naliczania wynagrodzeń

– naliczanie wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę; wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy; obowiązki pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

– naliczanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop

– zasady rozliczania umów cywilnoprawnych

– pozapłacowe składniki (delegacje, ryczałty)

– zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń

4. Ubezpieczenia – ZUS obejmują:

– zatrudnianie a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

– uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem

5. Program Płatnik obejmuje:

– omówienie zasad działania, obsługi programu

– wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych

– sporządzanie dokumentów rozliczeniowych

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmuje:

– zasady tworzenia Funduszu

– na co mogą zostać wydatkowane środki z Funduszu

– świadczenia z Funduszu a opodatkowanie i ZUS

KORZYŚCI
Absolwenci studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie pozyskają kompendium wiedzy niezbędnej w rozliczaniu wynagrodzeń i rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa pracy. Uzyskana wiedza umożliwi znalezienie pracy na stanowiskach związanych z kadrami, płacami lub wpłynie na rozwój zawodowy. Zajęcia prowadzone są przez praktyków w swoich dziedzinach, są to specjaliści prawa pracy, inspektorzy ZUS, PIP, właściciel biura rachunkowego. W trakcie zajęć przedstawionych zostaje wiele przykładów i ćwiczeń, co ułatwi zrozumienie zagadnień z zakresu wynagrodzeń i prawa pracy. Wiedzę można również wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności.

CZAS TRWANIA
2 semestry – 180 godzin

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:

podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

• czerwiec-wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
• styczeń-luty - Rekrutacja na semestr letni

Opłaty

AAzwiń
Opłaty za studia:

• KOSZT: 3600 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych
• Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych (wpisowego)
• Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)

Proces rekrutacji - całkowicie oline!


https://www.ckp-lodz.pl/studia/57/lodz/kadry-i-place-w-firmie

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź

telefony: 42 29 95 637, 42 29 95 638, 42 29 95 633, 42 63 15 892 (wtorek - piątek: 7.30 - 15.00)

w sprawach finansowych: 42 29 95 608 (wtorek - piątek: 8:00 - 15.00)

e-mail: ckp@ahe.lodz.pl
www.ckp-lodz.pl